Main Content

Magagamit ang Tulong ng FEMA sa Pag-upa para sa mga Security Deposit

Main Content
Release date: 
01/16/2013
Release Number: 
NR-140

NEW YORK – Habang papalapit ang Enero 28, 2013 na huling araw upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, nais tiyakin ng mga opisiyal para sa panunumbalik na alam ng mga nakaligtas sa Bagyong Sandy na maaari nilang gamitin ang mga pondo ng Pansamantalang Tulong sa Pag-upa upang tumulong bayaran ang isang security deposit.

Kung manghihingi ang isang may-ari ng inuupahan ng isang security deposit, magagamit ninyo ang hanggang sa isang buwan na perang pang-upa ng FEMA para bayaran ito at hindi ninyo ito kailangan ibalik sa pagtatapos ng pag-upa. Kung nakapagbayad na kayo ng isang security deposit gamit ang inyong sariling pera, hindi ito ibabalik ng FEMA. Gayunpaman, kung kailangan ninyo ng karagdagang tulong sa pag-upa, maaari ninyong ipakita ang resibo ng security deposit upang suportahan ang inyong kahilingan para sa karagdagang tulong.

Upang makatanggap ng karagdagang pansamantalang tulong sa pag-upa, dapat ninyong kumpletuhin ang form para sa Continuing Need (Patuloy na Pangangailangan) kasama ang isang kopya ng pag-upa at lahat ng mga resibo para sa pag-upa at mga security deposit, at ipadala ito sa koreo sa address na nakasulat sa form. Kung walang kayong form, makipag-ugnayan sa walang bayad na numero ng FEMA para sa Tulong sa Wika sa 866-333-1796.

Maaaring gamitin ng mga pamilyang nasa mga silid ng hotel o motel na naghahandang lumipat sa isang apartment ang perang pang-upa ng FEMA para sa mga security deposit at pag-upa. Ang perang ito ay hindi maaaring gamitin upang bayaran ang mga serbisyo ng telepono o mga utilidad.

Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang hatinggabi ng EST sa Lunes, Enero 28, 2013 upang magparehistro para sa pederal na tulong para sa sakuna, na maaaring kabilangan ng pera para sa pag-upa, mahahalagang mga pagsasaayos ng bahay, mga nawalang personal na pag-aari at ibang mga seryosong pangangailangan na may kaugnayan sa sakuna na hindi sakop ng seguro.

Maaari ring maghanap ng isang disaster recovery center ang mga indibiduwal – at magparehistro sa FEMA – sa online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa pamamagitan ng pagpunta sa m.fema.gov o pagdownload ng FEMA app. Ang mga may kapansanan sa pandinig o pagsasalita ay maaaring tumawag sa (TTY) 800-462-7585. Ang mga taong gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay dapat tumawag sa 800-621-3362

Para sa karagdagang impormasyon sa Bagyong Sandy sa New York, puntahan ang Tagalog www.fema.gov/sandy-tagalog.

Last Updated: 
01/23/2013 - 17:01
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: