Main Content

FEMA Pinahaba ang Programang Ayuda sa Pansamantalang Pabahay sa NY ng Karagdagang 14 na Araw

Main Content
Release date: 
01/16/2013
Release Number: 
NR-135

New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (Tulong sa Pansamantalang Pabahay), na nagpapahintulot sa mga kwalipikadong nakaligtas mula sa Hurricane Sandy na hindi makabalik sa kani-kanilang mga tahanan na makatuloy sa mga lumalahok na hotel o motel.

Ang bagong palugit ay magpapahintulot sa mga aplikante na manatili sa mga lumalahok na hotel hanggang Ene. 27, 2013. Tatawagan ng FEMA ang mga aplikanteng kwalipikado sa palugit para abisuhan sila tungkol sa pinahabang petsa ng pag-checkout sa Ene. 27.   

“Ang programang Transitional Sheltering Assistance ay pansamantalang solusyon para sa mga taong nangangailangan ng lugar na matutuluyan habang patuloy kaming nakikipagtulungan sa mga kasamahang lokal at pang-estado na maibalik ang mga tao sa pangmatagalang pabahay,” ayon sa Federal Coordinating Officer ng FEMA na si Michael F. Byrne. “Iyan ang numero uno naming inaasikaso.”

“Sa ngalan ni Governor Cuomo, nagpapasalamat ako sa FEMA sa kanilang pag-apruba sa kahilingan ng Estado na pahabain ang programang Transitional Sheltering Assistance,” sabi ni Jerome M. Hauer, Commissioner ng NYS Division ng Homeland Security and Emergency Services. “Ang palugit ng importanteng programang ito ay nagbibigay ng kinakailangang tulong sa mga naapektuhan ng Hurricane Sandy habang patuloy sila sa muling pagbangon at pagtatayo.”

Ito ay isang programang pansamantala na naglalagay sa mga pamilya sa mga hotel habang lumilipat sila papunta sa pangmatagalang pabahay.

Para magkwalipika sa TSA, kinakailangan munang mag-apply ng mga nakaligtas para sa tulong pederal sa FEMA sa pamamagitan ng:

  • Pagrehistro sa pamamagitan ng smartphone o tablet gamit ang FEMA app o pagpunta sa m.fema.gov; o
  • Pagrehistro sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-621-FEMA (3362) (TTY 800-462-7585). Para sa 711-Relay o Video Relay Services (VRS) tumawag sa 800-621-3362.
  • Ang tulong na nasa maraming wika ay makukuha para sa mga wikang naiiba sa English at Spanish sa pamamagitan ng pagtawag nang toll-free sa Language Assistance Line ng FEMA sa numerong  866-333-1796. Bukas ang mga linya nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo, hanggang sa may abisong ilabas. Inaalok ang tulong sa karamihan ng mga wika para matulungan ka sa pagpapaliwanag, pagrehistro at mga katanungan tungkol sa iyong tulong pangsakuna.                                

Para sa karagdagang impormasyon sa muling pagbangon ng New York mula sa sakuna, bumisita sa Tagalog www.fema.gov/sandy-tagalog

Last Updated: 
01/16/2013 - 17:24
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top