Main Content

Huling Pagkakataon para sa mga Nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York na Bisitahin ang 4 na mga Disaster Recovery Center

Main Content
Release date: 
01/11/2013
Release Number: 
NR-134

NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong limitadong oras para bisitahin ang apat na mga Disaster Recovery Center.

Ang Estado ng New York at ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensya) ay mahigpit na sinusubaybayan ang trapiko ng bisita sa lahat ng mga Disaster Recovery Center ng New York. Bumagal ang trapiko sa apat na mga center na ito, na nagpapakita na natugunan sa mga lugar na iyon ang karamihan sa mga pangangailangan ng mga nakaligtas sa impormasyon. Sa ngayon, halos 5,500 mga nakaligtas ang nakabisita sa apat na mga center kung pagsasamahin.

Ang mga sumusunod ay listahan ng apat na mga center, ang kanilang mga kani-kanyang oras ng pagtatrabaho, at ang huling araw at oras na maaaring makatanggap ng tulong ang mga nakaligtas sa mga lugar na ito:

  • Marjorie Post Community Center

477 Unqua Rd.

Massapequa, NY 11758

alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Sabado at alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon sa Linggo hanggang

alas-7 ng gabi sa Lunes, Enero 14, 2013

  • Southbridge Towers, Numero 10 ng Tindahan

66 Frankfort St.

New York, NY, 10038

alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado hanggang alas-6 ng gabi sa Martes, Enero 15, 2013

  • Young Israel, gymnasium

859 Peninsula Blvd.

Woodmere, NY 11598

alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Huwebes, alas-8 ng umaga hanggang alas-2 ng hapon sa Biyernes, at               alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon sa Linggo hanggang alas-2 ng hapon sa Biyernes, Enero 18, 2013

  • Coffey Park

85 Richards St.

Brooklyn, NY 11231

alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado hanggang alas-6 ng gabi sa Sabado, Enero 19, 2013

Ang tulong sa maraming wika ay makukuha para sa mga wika maliban sa Ingles at Espanyol sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad na Linya ng FEMA para sa Tulong sa Wika sa 866-333-1796. Bukas ang mga linya nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang magkaroon ng karagdagang abiso. Ang tulong ay hinahandog sa karamihan ng mga wika para tulungan kayo sa interpretasyon, pagpaparehistro at mga tanong tungkol sa inyong tulong para sa sakuna.

Ang mga indibiduwal ay maaari ring magparehistro sa FEMA sa online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o ng tablet sa m.fema.gov.  Ang numero ng TTY para sa mga may mahinang pananalita o pandinig ay 800-462-7585.

Ang mga aplikante na gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay maaaring tumawag sa 800-621-3362.

Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang Enero 28, 2013 upang magparehistro para sa pederal na tulong para sa sakuna, na maaaring kabilangan ng salapi para sa pag-upa, mahahalagang mga pagsasaayos ng bahay, kawalan ng personal na pag-aari at ibang mga seryosong pangangailangan na may kaugnayan sa sakuna na hindi saklaw ng seguro.                                                    

Para sa karagdagang impormasyon sa Bagyong Sandy sa New York puntahan ang Tagalog www.fema.gov/sandy-tagalog.

Last Updated: 
01/14/2013 - 14:27
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top