Federal Emergency Management Agency

Maaaring gumawa ng Kaibahan ang 30 Minuto sa Panunumbalik mula kay Sandy

Main Content
Release date: 
01/08/2013
Release Number: 
NR-131

Ang aplikasyon ng pautang ng SBA ay mahalagang bahagi ng proseso

NEW YORK – Sa humigit-kumulang na kalahating oras, ang mga nakaligtas sa New York mula sa Bagyong Sandy ay maaaring gumawa ng malaking kaibahan sa kanilang panunumbalik sa pamamagitan ng pag-apply sa pautang para sa sakuna na may mababang interes mula sa U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo).

Ang proseso ay hindi talaga mahirap. Sa pamamagitan ng pagbalik sa aplikasyon ng pautang ng SBA, maaaring maging karapat-dapat ang mga may-ari ng bahay para sa hanggang $200,000 para isaayos o palitan ang kanilang tahanan na nasira ng bagyo. Ang mga may-ari ng bahay at nangungupahan ay maaaring maging karapat-dapat para sa hanggang $40,000 para palitan ang kanilang personal na pag-aari.

Hinihingi ng form ang pangalan ng nakaligtas, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, numero ng Social Security, tirahan, address ng nasirang ari-arian, kita at mga mahahalagang pagmamay-ari (asset), buwanang halaga ng pabahay, impormasyon ng seguro, mga reperensiya ng pagkakautang at utang. Malinaw ang wika at ang aplikasyon ay hindi mahaba.

  • Mayroong mga kinatawan ng SBA para sa serbisyo sa customer para magbigay o tumanggap ng mga aplikasyon ng pautang para sa sakuna na may mababang interes at sagutin ang mga tanong sa lahat ng mga Disaster Recovery center ng estado ng New York o FEMA at mga Business Recovery Center ng SBA.
  • Para mahanap ang pinakamalapit na Disaster Recovery center, pumunta sa online sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers o, gamit ang isang tablet o smartphone, pumunta sa m.fema.gov. Maaari ring i-text ng mga nakaligtas ang “DRC” at ang kanilang Zip code sa 43362 (4FEMA).
  • Para mahanap ang pinakamalapit na Business Recovery Center, puntahan ang www.sba.gov o tumawag sa 800-659-2955 (TTY sa 800-877-8339.)       Maaari ring mag-apply sa online ang mga aplikante gamit ang Electronic Loan Application (Elektronikong Pag-apply para sa Pautang) sa pamamagitan ng ligtas na website ng SBA sa https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Makakakuha ng karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad na numero ng SBA Disaster Customer Service Center, sa 800-659-2955 (TTY sa 800-877-8339). Makakakuha rin ng tulong sa pamamagitan ng pag-email sa DisasterCustomerService@sba.gov o sa pamamagitan ng pagpunta sa www.sba.gov.

Kung malalaman ng SBA na karapat-dapat ang aplikante para sa isang pautang, walang obligasyon para tanggapin ito. Ngunit ang pagsagot sa aplikasyon, inalok man ang pautang o hindi, ay magbubukas sa pintuan ng ibang posibleng tulong, kabilang ang mga karagdagang pederal na pondo ng tulong na salapi para sa mga may-ari ng bahay at nangungupahan.

Kung kaya mahalagang maglaan ng ilang minuto para tiyakin na makukuha ang pinakamalawak na posibleng hanay ng mga benepisyo.

Ang huling araw para ibalik ang aplikasyon ng pautang ng SBA para sa sakuna ay sa Enero 28.

Para sa karagdagang impormasyon sa Bagyong Sandy sa New York puntahan ang Tagalog www.fema.gov/sandy-tagalog.

Last Updated: 
01/10/2013 - 08:53
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top