Federal Emergency Management Agency

Bagong Disaster Recovery Center Magbubukas sa Brooklyn sa Martes

Main Content
Release date: 
01/07/2013
Release Number: 
NR-129

NEW YORK – Ang estado ng New York at ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensiya) ay magbubukas ng bagong Disaster Recovery Center sa Brooklyn ng alas-8 ng umaga Martes, Enero 8, para magbigay ng

isa-sa-isa, at  harapang tulong para sa mga nakaligtas sa Bagyong Sandy. 

Ang center ay matatagpuan sa gusali ng Gerristen Beach Volunteer Fire Training, 43 Seba Ave.

Brooklyn, NY 11229

Ang mga oras ng pagtatrabaho para sa Disaster Recovery Center ay:

alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado hanggang magkaroon ng karagdagang abiso.

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon nang Linggo hanggang magkaroon ng karagdagang abiso.

Magbubukas ang center bilang bahagi ng kasalukuyang dedikasyon ng FEMA at ng estado na matugunan ang mga pangangailangan ng mga nakaligtas na maaaring pumunta sa center para makakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon ng FEMA at mag-apply para sa

mga pautang para sa sakuna na may mababang interes mula sa U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo). 

Mahigit dalawang buwan matapos tumama ng Bagyong Sandy, 21 mga Disaster Recovery Center, kasama ang Seba Avenue center, ang bukas sa buong New York. Sa kabuuan, ang mga recovery center ay nakapaglingkod sa mahigit 120,000 mga nakaligtas.

Para mahanap ang pinakamalapit na recovery center, magagamit ang mga sumusunod na opsyon: I-text ang DRC at isang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at magpapadala sa inyo ng mensahe sa text kasama ang address. O pumunta sa tagahanap ng Disaster Recovery Center sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ang mga indibiduwal ay maaari ring makahanap ng recovery center – at magparehistro para sa tulong ng FEMA – sa online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o ng tablet sa pamamagitan ng pagpunta sa m.fema.gov o pagdownload ng FEMA app. Maaari rin silang tumawag sa 800-621-3362 or (TTY) sa 800-462-7585.

Ang mga taong gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay dapat tumawag sa 800-621-3362. Ang mga numero ng telepono na walang bayad ay pinapatakbo nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang magkaroon ng karagdagang abiso.

Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang Enero 28, 2013 upang magparehistro para sa pederal na tulong para sa sakuna, na maaaring kabilangan ng salapi para sa pag-upa, mahahalagang mga pagsasaayos ng bahay, kawalan ng personal na pag-aari at ibang mga seryosong pangangailangan na may kaugnayan sa sakuna na hindi saklaw ng seguro.

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, pumunta sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/10/2013 - 08:29
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top