Main Content

FEMA iginawad ang $695,000 sa Episcopal Health Services

Main Content
Release date: 
01/05/2013
Release Number: 
NR-126

Pagsasa-aktibo sa Emergency Operations Plan nagpahintulot sa mga ospital at hospisyo na manatiling nakabukas, manggamot ng mga pasyente sa kasagsagan ng Hurricane Sandy

New York – Inanunsiyo ng Federal Emergency Management Agency ang $695,000 na kaloob para sa Pampublikong Tulong sa Episcopal Health Services para maibalik ang ilan sa mga gastusin bago, habang, at pagkalipas ng Hurricane Sandy. Noong Oktubre 27, 2012, bilang paghahanda sa bagyo, ipinatupad ng Episcopal Health Services ang Emergency Operations Plan nito. Kabilang sa mga paghahanda ang paglikas sa mga pasyente, paglagay ng mga generator para magbigay ng back-up na kuryente at pagtatatag ng pansamantalang medikal na pasilidad na may kakayahang magbigay-lunas sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy.

Kahit pa nawalan ng kuryente dahil sa bagyo, hindi lamang patuloy na tumakbo ang mga pasilidad ng Episcopal Health Services kundi ay tumanggap pa ng mga karagdagang pasyente habang at pagkalipas ng bagyo. Nakaranas ang St. John’s Episcopal Hospital ng tinatayang 40 porsiyentong karagdagang pasyente na naghahanap ng tulong medikal.

“Ang Episcopal Health Services ay may planong nakahanda bago pa man sumapit ang bagyo,” ayon kay Michael F. Byrne, federal coordinating officer ng FEMA.  “Sa pamamagitan ng pagpatupad sa planong iyon, sa tulong ng dedikasyon ng mga doktor, nars at kawanihan, nakapagligtas ang Episcopal Health Services ng mga buhay at nagkaloob ng masisilungan sa mga residente ng Rockaways, Long Beach, Atlantic Beach at Five Town.”

“Malayo ang mararating ng pera sa pagtulong sa isang pangunahing organisasyon na naging kapaki-pakinabang sa panahong kinailangan sila ng komunidad ng medisina at lokal na mamamayan,” ayon kay Jerome M. Hauer, Commissioner ng NYS Division ng Homeland Security and Emergency Services. “Ang paghahanda ng St. John’s Episcopal ay maagang isinagawa, at ang pagbuhos ng mga pasyente sa kasagsagan ng bagyo, ay nagpapakita sa dedikasyon ng rehiyon na ito, at kung paano tayo tumutugon sa panahong may sakuna.”

Ang Episcopal Health Services ay isang importanteng pribadong nonprofit na organisasyon sa pangangalaga ng kalusugan na binubuo ng tatlong malalaking institusyon: St. John’s Episcopal Hospital, Bishop MacLean Episcopal Nursing Home at Bishop Hucles Episcopal Nursing Home. Nawalan ng kuryente ang mga pasilidad noong Oktubre 29, 2012, ngunit patuloy na nagkaloob ng pangangalagang medikal sa mga pasyente sa pamamagitan ng paggamit ng mga generator hanggang sa maibalik ang kuryente noong Nobyembre 9, 2012.

Ang mga pribadong non-profit na ahensiyang nagkakaloob ng mga inilalarawang importanteng serbisyo sa komunidad ay maaaring maghain ng Kahilingan para sa Tulong Pampubliko mula sa FEMA para sa pagbabalik ng mga naipong ginastos mula sa mga gawaing pang-emergency na resulta ng Hurricane Sandy.

Kasama sa mga pasilidad na nagkakaloob ng importanteng serbisyo ang:

 • Mga ospital at iba pang pasilidad na pang-medikal na paggagamot;
 • Mga serbisyong pangbumbero, pulis at iba pang pang-emergency;
 • Mga serbisyo sa kuryente, tubig posonegro; at
 • Mga institusyong pang-edukasyon.

Ang mga pribadong nonprofit na nagkakaloob ng mga inilalarawang pangunahing serbisyo sa mga komunidad ay maaari rin maging kwalipikado sa Tulong Pampubliko (Public Assistance, PA) para makumpuni ang nasira dulot ng Hurricane Sandy. Subalit, ang mga pribadong non-profit na ito ay kailangan munang mag-apply sa Small Business Administration (SBA) para sa pautang na mababa ang interes.

Kasama sa mga pasilidad na nagkakaloob ng pangunahing serbisyo ang:

 • Mga aklatan, museo at zoo;
 • Mga community center;
 • Mga nagkakaloob ng tulong at serbisyo sa may-kapansanan;
 • Mga masisilungan (shelter) para sa walang tahanan at mga pasilidad na pang-rehabilitasyon; at
 • Mga center para sa senior citizen at day-care (pangangalaga sa bata).

Ibinabalik ng FEMA ang hindi bababa sa 75 porsiyento ng mga kwalipikadong ginastos para sa mga pang-emergency na pamamaraan ng paghahanda at mga ginastos para sa permanenteng pagkukumpuni, kasama na ang pag-alis ng basura/kalat at pagpapakumpuni o pagpapaayos ng imprastraktura.

Ang mga deadline para sa Mga Kahilingan (Requests) para sa Tulong Pampubliko (Public Assistance) ay:

 • Enero 17, 2013 para sa Greene County;
 • Ene. 28, 2013: para sa mga county ng Bronx, Kings, Nassau, New York, Richmond, Suffolk at Queens;
 • Peb. 1, 2013: para sa mga county ng Rockland at Westchester; at
 • Peb. 11, 2013: para sa mga county ng Orange, Putnam, Sullivan at Ulster.

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa Hurricane Sandy New York bumisita sa www.fema.gov/sandy-tagalog

Last Updated: 
01/07/2013 - 10:07
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top