Main Content

Bagong Disaster Recovery Center Magbubukas sa Kings County sa Huwebes

Main Content
Release date: 
01/02/2013
Release Number: 
NR-122

NEW <?xml:namespace prefix = st1 />YORK Magbubukas ang estado ng New York at Federal Emergency Management Agency ng bagong Disaster Recovery Center sa Brooklyn sa ganap na 8 a.m. Huwebes, Enero 3, para maghatid ng personal, at harap-harapang tulong para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy.

Ang center ay matatagpuan sa Sheepshead Bay Yacht Club, 3076 Emmons Ave., Brooklyn,

NY 11235.

Ang mga karaniwang oras na bukas ang Disaster Recovery Center ay:

8 a.m. hanggang 6 p.m., pitong araw sa isang lingo hanggang sa may abisong ilabas

Maaaring bumisita ang mga indibidwal sa Brooklyn center para makakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa FEMA at mag-apply para sa

mga pautang na mababa ang interes mula sa U.S. Small Business Administration.

Dalawang buwan makalipas na manalasa ang Hurricane Sandy, 22 Disaster Recovery Center ang nakabukas sa kabuuan ng New York. Nakapaglingkod sila sa mahigit 114,000 tao na nakaligtas sa matinding lagay ng panahon.

Para mahanap ang pinakamalapit na recovery center, magagamit ang mga sumusunod na opsiyon: I-text ang DRC at Zip Code sa 43362 (4FEMA), at may text message na ipapadala pabalik na naglalaman ng address. Gayundin, silipin ang Disaster Recovery Center locator sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ang tulong na nasa maraming wika ay makukuha para sa mga wikang naiiba sa English at Spanish sa pamamagitan ng pagtawag nang toll-free sa Language Assistance Line ng FEMA sa numerong  866-333-1796. Bukas ang mga linya nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo, hanggang sa may abisong ilabas. Inaalok ang tulong sa karamihan ng mga wika para matulungan ka sa pagpapaliwanag, pagrehistro at mga katanungan tungkol sa iyong tulong pangsakuna. Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa Hurricane Sandy New York bumisita sa Arabic www.fema.gov/sandy-tagalog 

Makakahanap ang mga indibidwal ng recovery center at makakapagrehistro para sa tulong ng FEMA online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa pamamagitan ng pagpunta sa m.fema.gov o sa pag-download ng FEMA app. Maaari rin silang tumawag sa numerong 800-621-3362 o (TTY) 800-462-7585. Ang mga taong gumagamit ng 711-Relay o mga Video Relay Service (VRS) ay dapat tumawag sa 800-621-3362. Ang mga toll-free na numero ng telepono ay gumagana nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang sa may abisong ibigay.

Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York ay mayroong hanggang Ene. 28, 2013 para magrehistro para sa tulong pederal, na maaaring may kasamang pera para sa upa, mga kinakailangang pagpapakumpuni ng tahanan, mga kawalang personal na ari-arian at iba pang napakahalagang pangangailangan na kaugnay ng sakuna na hindi protektado ng seguro (insurance).

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa sakuna ng New York, bumisita sa www.fema.gov/SandyNY, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/07/2013 - 09:03
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top