Main Content

Mga Survivor na may Patuloy na Pangangailangan Kaugnay ng Tirahan ay Dapat Manatiling Makikipag-ugnayan sa FEMA

Main Content
Release date: 
12/27/2012
Release Number: 
NR-117

New York – Naiintindihan ng Federal Emergency Management Agency na ang ilang mga survivor ng Hurricane Sandy ay maaaring mangangailangan ng karagdagang pansamantalang tulong sa upa upang makatulong sa kanila na makamit ang kanilang mga layunin sa permanenteng tirahan.

Ang lahat ng aplikante na nakatanggap ng pansamantalang tulong sa upa mula sa FEMA ay pinadalhan ng sulat tungkol sa “Declaration for Continuing Need for Rental Assistance”.

Ang form na ito ay ikinoreo 15 araw pagkatapos matanggap ng mga aplikante ang kanilang paunang kaloob na tulong sa pangungupahan at nagpapaliwanag kung paano humiling ng pansamantalang tulong sa upa mula sa FEMA.

Upang makatanggap ng karagdagang pansamantalang tulong sa upa sa lalong madaling panahon, ang mga aplikante ay kailangang:

  • Kumpletuhin ang form kasama ang lahat ng naaangkop na impormasyon at ikoreo pabalik sa FEMA sa address na nakalimbag sa form.
  • Ang mga aplikante ay kailangang magbigay ng impormasyon sa mga gastos bago ang sakuna at sa pangkasalukuyang mga gastos na naaangkop sa kani-kanilang sambahayan tulad ng mga pay stub upang beripikahin ang kita.
  • Kailangan din nilang ibigay ang isang kopya ng lease (kontrata sa pangungupahan) at ang pangalan at numero ng telepono ng kanilang landlord.  
  • Ang mga aplikante na walang form ay dapat tumawag sa toll-free Help Line ng FEMA 800-621-FEMA (3362).

Inaasahan ng FEMA na ang lahat ng pamilya na tumatanggap ng pansamantalang tulong sa upa ay bumalik sa kani-kanilang nasirang bahay kapag nakumpuni na ito o maghanap at tumira sa abot-kayang bahay nang walang tulong ng FEMA sa pinaka-maagang pagkakataong magawa nila. 

Gayon pa man, kinikilala rin ng FEMA na ito ay mahirap na sitwasyon para sa mga survivor ng Hurricane Sandy at na ang ilang mga pamilya ay nangangailangan ng karagdagang pansamantalang tulong upang makatulong sa kanila sa pagrekober. 

Ang mga survivor ay dapat hindi magdalawang-isip sa pagtawag sa Help Line ng FEMA 800-621-FEMA (3362) para sa anumang katanungan o pag-aalala kaugnay ng pansamantalang tulong sa upa mula sa FEMA.

Ang tulong sa maramihang wika ay makukuha sa mga wikang naiiba sa Ingles at Espanyol sa pamamagitan ng pagtawag sa toll free na Language Assistance Line ng FEMA sa 866-333-1796. Bukas ang mga linya 24 oras kada araw, pitong araw sa isang lingo hanggang sa karagdagang abiso. Ibinibigay ang tulong sa maraming wika upang makatulong sa inyo sa interpretasyon, rehistrasyon at katanungan tungkol sa tulong sa iyo sa sakuna. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Hurricane Sandy sa New York bumisita sa  www.fema.gov/sandy-tagalog                                                                                                           

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagrekober mula sa sakuna sa New York, bumisita sa www.fema.gov/SandyNY, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/28/2012 - 11:54
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top