Main Content

Ang mga Kasosyo ng FEMA ay Tumutulong sa Pondo sa Pag-aayos ng Pabahay sa NYC

Release date: 
12/22/2012
Release Number: 
NR-114

NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency ay isa sa bahagi ng koponan ng pangrikubre sa sakuna. Maraming uri ng lokal, istado at pederal na mga resources ang makukuhang tulong sa mga taga New York upang ayusin o itayo ang mga tahanan.

Ang FEMA ay nagpahintulot ng $700 milyon para sa pagtulong sa pamamahay sa mga indibidwal at mga pamilya. Kasama sa  pagtutulong ay pera para sa pag-upa, mahahalagang pag-ayos ng pamamahay, pagkalugi ng personal na ari-arian, at iba pang malubhang kaugnay na mga pangangailangan dahil sa sakuna, na hindi tinakpan ng inshurans.

Upang maging karapat-dapat, ang mga taga New York na nakaligtas sa Bagyong Sandy ay dapat magrehistro bago sa huling araw ng Enero 28, 2013.

Tulong sa iba’t ibang wika ay makukuha, hindi lamang sa Ingles at Espanol, sa pagtatawag sa  FEMA’s toll-free Language Assistance Line sa  866-333-1796. Ang  mga linya ay bukas 24  oras ng araw, pitong araw ng linggo hanggang sa muling abiso. Ang  tulong ay makukuha sa iba’t ibang wika upang makatulong sa interpretasyon, pangrehistro at tanong tungkol sa pagtulong dahil sa kalamidad.

Ang mga indibidwal ay maaaring magrehistro sa  www.DisasterAssistance.gov o sa smartphone o tablet sa m.fema.gov.

Maaari rin silang tumawag sa  800-621-3362 o (TTY) 800-462-7585.  Ang mga taong gumagamit ng 7-1-1 Relay o Video Relay Services (VRS) ay maaaring tumawag sa  800-621-3362.  Ang toll free na numero ay namamalakad ng 24 oras ng araw, pitong araw ng linggo hanggang sa karagdagang abiso.

­______________________________________________________________________________

Ang Federal Home Loan Bank ng New York ay nakagawa ng $1 bilyon sa  Disaster Relief Funding na makukuha ng 340 sa komunidad batay sa nagpapahiram upang makatulong sa pagtatayo sa mga istado ng New York at New Jersey. Ang pagpopondo ay makukuha para sa agarang “gap financing.”  Ang $1 bilyon ng CLP commitment ay maaaring gamitin sa  residential lending activity ng mga sambahayan na ang kinikita ay mababa sa 115 persent ng area median income.

Ang mga pondo ay maaaring gamitin para sa mga Public/Private infrastructure projects, katulad ng mga daan, utilities at sewers. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa: www.fhlbny.com/.

______________________________________________________________________________

Ang Community Development Corporation ng Long Island ay naghahandog ng emergency home repair loan fund na makukuha para tumulong sa mga may-ari ng pamamahay na may utang hanggang sa $5,000 na kumikita ng mababa sa 120 persent ng area median income, halos sa o mababa sa  $129,000 para sa pamilya ng apat.  Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa: www.cdcli.org/.

______________________________________________________________________________

Ang  Disaster Homeownership Repair at Rebuilding Fund ni Gubyernador Cuomo

Ito ay grant at hindi kailangang bayaran. 

Ang grant ay makukuha hanggang sa karagdagang $10,000 para sa mga nakaligtas na karapat-dapat sa FEMA housing assistance at nakatanggap ng pinakamataas na grant ng $31,900. Ang  FEMA award ay hindi nagtakip ng buong gastos sa paggawa ng mga mahalagang pag-aayos.

Ang pagpopondo ay hindi maaaring mag-duplikate ng tulong na natanggap mula sa gubyerno ng mga ahensiya o inshurans.

Ang mga nakaligtas na karapat-dapat sa tulong ay isasangguni mula sa FEMA sa istado at makikipag-ugnayan ng direkta.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programang ito, bumisita sa: http://scoem.suffolkcountyny.gov/OEM/DisasterHomeownershipRepairandRebuildingFund.aspx.

Para sa karagdagang impormasyon kung papaano makakatulong ang New York State sa inyo, tumawag sa: (855) 697-7263.

____________________________________________________________________________

Ang U.S. Department ng Housing at Urban Development.

Upang lumawak ang pagpipipilian ng pabahay para sa mga pamilyang humalili dahil sa Bagyong Sandy, ang HUD ay pumapayag sa lokal na public housing agencies na taasan ang kanilang bayad sa pang-upa hanggang sa 120 persent ng inilathalang “Fair Market Rent” (FMR), sa gayon na nagbibigay sa mga pamilyang mababang kita ng karagdagang pagpipilian sa paghanap ng makukuhang pabahay.  Sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Sandy, ang HUD ay

nagpapakaloob ng 90-day moratorium sa mga narimata at forbearance ng FHA-insured home mortgages. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa HUD, bumisita sa hportal.hud.gov/hudportal/HUD.

Ang Home Affordable Modification Program

Ang mga may-ari ng tahanan na nahihirapang manatili sa kanilang tahanan ay maaaring maging karapat-dapat na mag-aplay sa Home Affordable Modification Program (HAMP) upang bumaba ang kanilang buwanang pagbabayad at magawang makakayanan.

Ang mga may-ari ng tahanan ay dapat makipag-ugnayan sa kanilang mortgage servicer sa pinakamabilis na paraan upang umpisahan na ang proseso ng pagsusuri ng HAMP.

Upang makatulong sa pabahay langutngot,  pinalapad ang pagiging karapat-dapat ng may-ari ng tahanan. Kasama dito:

  • Ang mga may-ari ng tahanan na nag-aaplay para sa pagkakabago sa tahanan na hindi nila pangunahing paninirahan, nguni’t sakasalukuyang pinapaupa o nagnanais na paupahan.
  • Ang mga may-ari ng tahanan na hindi naging karapat-dapat sa HAMP dahil ang kanilang  debt-to-income ratio ay 31 persent o mas mababa.
  • Ang mga may-ari ng tahanan na dating nakatanggap ng HAMP trial period plan, nguni’t hindi nakabayad sa kanilang pagsubok sa pagbabayad.
  • Ang mga may-ari ng tahanan na dating nakatanggap ng HAMP permanent modification, nguni’t hindi nakabayad, kaya nawalan ng magandang kalagayan. 

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa: http://www.makinghomeaffordable.gov/programs/lower-payments/Pages/hamp.aspx

_____________________________________________________________________________

Ang  U.S. Small Business Administration ay nagbibigay ng low-interest disaster loans hanggang sa $200,000 para sa mga karapat-dapat na may-ari ng tahanan upang maayos at palitan ang nasirang real estate. At saka, ang mga umuupa at mga may-ari ay makakakuha hanggang sa  $40,000 upang maayos at mapalitan ang nasirang personal na ari-arian. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.sba.gov/disaster.

 

 

Para sa karagdagang impormasyon sa pangrikubre ng New York dahil sa sakuna, bumisita sa  www.fema.gov/SandyNY, twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at  www.fema.gov/blog.

Ang  U.S. Small Business Administration ay nagbibigay ng low-interest disaster loans hanggang sa $200,000 para sa mga karapat-dapat na may-ari ng tahanan upang mag-ayos o magpalit ng nasirang real estate. At saka, ang mga umuupa at may-ari ng tahanan ay maaaring makakuha hanggang sa $40,000 upang mag-ayos o magpalit ng nasirang personal na ari-arian. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.sba.gov/disaster.

Last Updated: 
12/23/2012 - 16:38
State/Tribal Government or Region: