Main Content

Tulong sa mga Nakaligtas sa Bagyong Sandy sa Estado ng New York, Lumampas sa $1 Bilyon

Main Content
Release date: 
12/21/2012
Release Number: 
NR-112

NEW YORK - Halos pitong linggo simula noong Oktubre 30 na pederal na pagdedeklara ng sakuna para sa Bagyong Sandy sa New York, mahigit sa $1 bilyon na tulong ng estado at pederal ang inaprubahan para sa mga nakaligtas.

“Kaming lahat ay sama-samang nagtutulungan upang mailagay ang tulong sa sakuna kung saan ito nararapat – sa kamay ng mga nakaligtas at mga komunidad,” sinabi ni Michael F. Byrne, Opisiyal ng FEMA sa Pederal na Pangangasiwa. “Ang naging misyon ng FEMA ay tulungan ang mga indibiduwal at mga pamilya na manumbalik mula sa sakuna at kami ay magpapatuloy na suportahan ang mga residente hanggang makumpleto ang misyon.”

Habang marami pang dapat gawin, ang salaping ito ay nakapag-ambag nang malaki sa pagsusumikap sa panunumbalik. Inaayos ng mga nakaligtas ang mga bahay at nalilinis ang mga labi. Ang tulong ng FEMA ay tumutulong sa pagpapabilis ng tulin ng panunumbalik para sa mga nakaligtas. 

Ang FEMA ay patuloy na inaabot ang lahat ng 13 mga county na pinili para sa Tulong sa Indibiduwal, na tumutuon sa mga lugar na pinakatinamaan mabuti. Ang tulong sa mga residente sa mga naapektuhang county ay kinabibilangan ng:

 • Bronx                $2.1 milyon
 • Kings                 $175 milyon
 • Nassau               $263.8 milyon
 • New York         $11.9 na milyon
 • Queens              $205.9 na milyon
 • Richmond         $82.8 milyon
 • Suffolk              $59.8 milyon

Naaprubahan ng FEMA at ng U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo o SBA) ang mahigit sa $1 bilyon para sa mga nakaligtas sa Bagyong Sandy. Ito ay kinabibilangan ng mahigit sa $806 na milyon na Tulong sa Indibiduwal at mahigit sa $723 milyon para sa Tulong sa Pabahay at halos $83 milyon na tulong para sa ibang mga pangangailangan.

 • Ang U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo o SBA) ay naaprubahan ang $264 na milyon na mga pautang sa sakuna para sa mga may-ari ng bahay, mga nangungupahan at mga negosyo. Ang SBA ay mayroong mga miyembro ng kawani sa bawat Disaster Recovery Center ng FEMA o Estado at 19 na mga Business Recovery Center sa lugar ng New York upang magbigay ng isa-sa-isang tulong sa mga may-ari ng negosyo na naghahanap ng tulong sa sakuna.
 • Mahigit sa 256,000 mga taga-New York ang nakipag-ugnayan sa FEMA para sa impormasyon o nagparehistro para sa tulong, kabilang ang mahigit sa 139,000 mga nag-apply sa pamamagitan ng online site sa pag-aapply sa www.DisasterAssistance.gov o sa kanilang smartphone sa m.fema.gov.
 • 24 na mga Disaster Recovery Center ang bukas sa mga naapektuhang lugar. Ang mga ito ay kinabibilangan ng mga palipat-lipat na site gayundin ang mga nakatigil na site, at sa kasalukuyan, halos 105,000 mga nakaligtas ang natulungan ng mga Disaster Recovery Center sa New York.               
 • 91 mga inspektor ang kasalukuyang nasa field. Sa ngayon, 164,824 na mga pag-iinspeksyon sa tahanan ang nakumpleto, na bumubuo sa 99 na porsiyentong bilis ng pagkumpleto.
 • 2 mga Points of Distribution (mga Lugar para sa Pamamahagi) ang nananatiling bukas sa County ng Nassau na nagbibigay ng mga pagkain, tubig at kumot. 
 • 13 mga county sa New York ang pinili para sa parehong Pampubliko at Indibiduwal na Tulong. Ang mga ito ay ang Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster at Westchester. Ang County ng Greene ay pinili para sa Pampublikong Tulong lamang.      
 • Ang mga pondo sa Pampublikong Tulong ay umaapaw rin; sa ngayon, mahigit sa $318 milyon ang naging obligasyon ng estado upang tumulong na punan muli ang mga nagastos na dolyares upang protektahan ang mga taga-New York bago, sa panahon at pagkatapos ng bagyo. Isinasauli ng PA (Public Assistance o Pampublikong Tulong) na programa ng FEMA sa estado at lokal na mga pamahalaan at ilang mga pribadong hindi kumikitang organisasyon ang 75 porsiyento ng mga halaga para sa

mga gastos na may kaugnayan sa sakuna kaugnay sa mga pamamaraan na pamprotekta sa emerhensya, pag-aalis ng mga labi, at pagsasaayos at pagbabalik sa dating hitsura ng napinsalang imprastraktura. Upang maging kwalipikado, ang pinsala ay dapat maging direktang resulta ng Bagyong Sandy.

Ang mga indibiduwal ay maaaring magparehistro sa FEMA sa online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o ng tablet sa m.fema.gov.  Maaari ring tawagan ng mga aplikante ang 800-621-3362 o (TTY) sa 800-462-7585.

Ang mga aplikante na gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay maaaring tumawag sa 800-621-3362. Ang mga walang bayad na numero ng telepono ay pinapatakbo nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo, hanggang magkaroon ng karagdagang abiso.

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, pumunta sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/22/2012 - 17:03
State/Tribal Government or Region: