Federal Emergency Management Agency

Inanunsyo ni Gobernador Cuomo ang $20 Milyong Tulong na Salapi ng FEMA upang Tulungan ang Lungsod ng New York na Magbayad para sa Paglilinis pagkatapos ng Bagyong Sandy

Main Content
Release date: 
12/21/2012
Release Number: 
NR-110

NEW YORK – Inanunsyo ni Gobernador Andrew M. Cuomo ngayong araw na ito ang $20 milyong tulong na salapi bilang Tulong sa Publiko mula sa Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya) para sa Kagawaran ng Sanitasyon ng Lungsod ng New York upang tumulong sa pagbabayad sa mga natamong halaga sa paglilinis pagkatapos ng Bagyong Sandy. Sa tulong na salapi na ito, iginawad ng FEMA ang mahigit sa $318 milyon na pondo ng Tulong sa Publiko sa Estado ng New York simula noong bagyo.

“Habang nanunumbalik mula sa Bagyong Sandy ang Lungsod ng New York at ang timog na bahagi ng estado, magpapatuloy kaming mahigpit na makikipagtulungan sa pederal na pamahalaan upang makakuha ng maraming pinansyal na tulong hangga’t maaari,” sinabi ni Gobernador Cuomo. “Ang tulong na salapi na ito mula sa FEMA ay matutulungang masaklaw ang mga halaga sa paglilinis na hindi namin mismo makakaya. Pinasasalamatan ko ang ahensiya para sa kanilang dedikasyon sa aming estado.”

“Ang mga taga-New York ay nakagawa ng isang pambihirang trabaho sa paghahanda at pagtugon sa bagyo,” sinabi ni Michael F. Byrne, Opisiyal ng FEMA sa Pederal na Pangangasiwa. “Habang sinisimulan natin ang panunumbalik, ang dedikasyon ng FEMA sa New York ay mas lalong lumakas. Nandito kami hanggang matapos ang trabaho.”

Ang iginawad na $20 milyon ngayong araw na ito ay bilang karagdagan sa nakaraang tulong na salapi na $26 na milyon upang tumulong sa pagsaklaw sa 75 porsiyento ng tinatayang mga gastos ng Kagawaran ng Sanitasyon para sa pag-aalis ng mga labi bilang epekto ng Bagyong Sandy.

Ang ibang mga pondo ng FEMA sa Tulong sa Publiko na iginawad sa New York sa ngayon ay kinabibilangan ng:

  • Langone Medical Center ng Unibersidad ng New York: $149.5 milyon upang isauli ang halaga ng paglilikas sa mga pasyente, pagsasagawa ng emerhensyang pagsasaayos, paglilinis sa mga pasilidad at pagpapalit sa mga kritikal na kagamitan.
  • Departamento ng Pulisya ng New York: $75,660,695 upang tumulong sa pagbabayad para sa mga nakauniporme at sibilyan na mga tauhan na nagpatrolya sa mga daan, namahagi ng pagkain at tubig sa mga nakaligtas sa bagyo at tumulong sa mga residente na makakuha ng emerhensyang pangangalagang medikal.
  • Kagawaran ng Sanitasyon ng Lungsod ng New York: $46,793,952 upang isauli ang mga nagastos sa paggawa at kagamitan para sa pag-aalis ng isang tinatayang 1.3 million kubikong yarda ng mga labi. 
  • Lungsod ng Long Beach: $24,315,825 para sa mga natamong gastos sa pangongolekta at pag-aalis ng mahigit sa 700,000 kubikong yarda ng mga labi na nakakalat sa buong lungsod.
  • County ng Nassau: $18,086,238 para sa mga halagang may kaugnayan sa pag-aalis at pagtatapon ng mga labi sa buong county.
  • County ng Nassau: $2,812,500 upang tumulong sa pagpapatupad ng Sheltering and Temporary Essential Power (Pagbibigay ng Kanlungan at Pansamantalang Mahalagang Kuryente o STEP) na Programa.
  • County ng Suffolk: $1,125,000 para sa mga halagang may kaugnayan sa STEP

Isinasauli ng programa ng FEMA sa Publikong Tulong sa estado at lokal na mga pamahalaan at ilang mga pribadong hindi kumikitang organisasyon ang 75 porsiyento ng mga halaga para sa mga gastos na may kaugnayan sa sakuna kaugnay sa mga pamamaraan na pamprotekta sa emerhensya, pag-aalis ng mga labi, at pagsasaayos at pagbabalik sa dating hitsura ng napinsalang imprastraktura. Upang maging kwalipikado, ang pinsala ay dapat maging direktang resulta ng Bagyong Sandy.

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, pumunta sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/22/2012 - 12:22
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top