Federal Emergency Management Agency

Inanunsyo ang mga Oras sa Holiday Para sa Mga Disaster Recovery Center

Main Content
Release date: 
12/19/2012
Release Number: 
NR-106

NEW YORK – Ang mga Disaster Recovery Center sa buong New York ay magpapatuloy na magbibigay ng maagap na isa-sa-isa at harapang tulong para sa mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa panahon ng holiday.

Ang mga center ay magbubukas sa kanilang karaniwang mga oras sa Bisperas ng Pasko at magtatrabaho hanggang tanghali. Ang mga ito ay hindi magbubukas sa Araw ng Pasko, ngunit ang mga karaniwang oras ay muling magpapatuloy sa Miyerkules, Disyembre. 26. Sa kasunod na linggo, ang mga recovery center ay aasikasuhin ang mga nakaligtas sa bagyo hanggang tanghali ng Bisperas ng Bagong Taon, hindi magbubukas sa Araw ng Bagong Taon at babalik sa negosyo sa karaniwang araw sa Miyerkules, Enero 2, 2013.

Simula noong Nobyembre 1, ang mga Disaster Recovery Center ng New York ay nakapaghandog ng impormasyon at tulong sa mahigit sa 100,000 tao na naapektuhan ng Bagyong Sandy. Maaaring bisitahin ng mga indibiduwal ang anumang mga center upang magparehistro sa Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya), mag-apply para sa mga pautang mula sa U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo) para sa sakuna o maghanap ng tulong sa iba’t-ibang mga paraan. 

Sa bawat county at bawat bayan, ang mga Disaster Recovery Center ng New York ay kasalukuyang matatagpuan sa:

 

Nassau

Recreation and Ice Arena

700 Magnolia Blvd.

Long Beach, NY 11561

Mga karaniwang oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Sacred Heart Parish

Paradahan ng istasyon ng RR

127 Long Beach Rd.

Island Park, NY 11558

Mga karaniwang oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Mitchell Field Athletic Center

1 Charles Lindbergh Blvd.

Uniondale, NY 11553

Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi hanggang Sabado, Disyembre 22

 

Cedar Creek Park

Merrick Rd. East

Seaford, NY 11783

Mga karaniwang oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Marjorie Post Community Center

477 Unqua Rd.

Massapequa, NY 11758

Mga karaniwang oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Young Israel

Gymnasium

859 Peninsula Blvd.

Woodmere, NY 11598

Mga karaniwang oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Huwebes

alas-8 ng umaga hanggang alas-2 ng hapon Biyernes

Sarado ng Sabado

 

Freeport Recreation Center

130 E. Merrick Rd.

Freeport, NY 11520

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Queens

Fort Tilden Park

415 State Rd.

Breezy Point, NY 11697

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, Lunes hanggang Sabado

 

Community Church of the Nazarene

1414 Central Ave.

Far Rockaway, NY 11691

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

American Legion

209 Cross Bay Blvd.

Broad Channel, NY 11693

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Storefront

1001 Beach 20th St.

Far Rockaway, NY 11691

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi Lunes hanggang Sabado

 

Arverne by the Sea

68-20 Rockaway Beach Blvd.

Arverne, NY 11692

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi Lunes hanggang Sabado

 

Richmond

Miller Field

600 New Dorp Lane

Staten Island, NY 10306

Oras: alas-8:30 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Kia sa Staten Island

1976 Hylan Blvd.

Staten Island, NY 10306

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

 

Suffolk

Town Hall West

401 Main St.

Islip, NY 11751

Mga karaniwang oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Mastic Recreation Community Center

15 Herkimer St.

Mastic, NY 11950

Mga karaniwang oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Aklatan ng Lindenhurst

1 Lee Ave.

Lindenhurst, NY 11757

Mga karaniwang oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Kings

Holy Family R.C. Church

9719 Flatlands Ave.

Brooklyn, NY 11236

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Coffey Park

85 Richards St.

Brooklyn, NY 11231

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

 

Knights of Columbus Hall

2882 Gerritsen Ave.

Brooklyn, NY 11229

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Gusali ng Social Security

Gravesend

10 Bouck Court

Brooklyn, NY 11223

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

 

Jewish Community Center

YM-YWHA

3300 Coney Island Ave.

Brooklyn, NY 11235

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Paradahan ng MCU

1904 Surf Ave.

Brooklyn, NY 11224

Mga karaniwang oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

 

Westchester

Westchester County Center

198 Central Ave.

White Plains, NY 10606

Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi hanggang Biyernes, Disyembre 21

 

Upang mahanap ang pinakamalapit na recovery center, magagamit ang mga sumusunod na opsyon: I-text ang DRC at isang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at magpapadala sa inyo ng mensahe sa text kasama ang address. At saka, tingnan ang tagahanap ng disaster recovery center sa  www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ang mga indibiduwal ay maaaring makahanap ng recovery center – at magparehistro sa FEMA para sa tulong – nang online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o ng tablet sa pamamagitan ng pagpunta sa m.fema.gov o pag-download sa FEMA app. Maaari rin silang tumawag sa 800-621-3362 o (TTY) sa 800-462-7585. Ang mga taong gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay dapat tumawag sa 800-621-3362. Ang mga numero ng telepono na walang bayad ay pinapatakbo nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang sa magkaroon ng karagdagang abiso.

Ang tulong sa maraming wika ay makukuha para sa mga wika maliban sa Ingles at Espanyol sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad na Linya ng FEMA para sa Tulong sa Wika sa 866-333-1796. Bukas ang mga linya nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang magkaroon ng karagdagang abiso. Ang tulong ay ibinibigay sa karamihan ng mga wika upang tulungan kayo sa interpretasyon, pagpaparehistro at mga tanong tungkol sa inyong tulong para sa sakuna.

Ang pederal na tulong sa mga indibiduwal at mga pamilya para sa sakuna ay maaaring kabilangan ng salapi para sa tulong sa pag-upa, mahahalagang mga pagsasaayos ng tahanan, kawalan ng personal na ari-arian at ibang mga seryosong pangangailangan na may kaugnayan sa sakuna na hindi saklaw ng seguro.

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, pumunta sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy and www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/21/2012 - 10:32
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top