Main Content

Tumutulong ang FEMA sa Mga Taong Nakaligtas na Lutasin ang Mga Pangangailangan sa Pabahay

Release date: 
12/18/2012
Release Number: 
NR-104

NEW YORK – Nakikipagtulungan sa estado ang Federal Emergency Management Agency at aming mga pederal na kasosyo upang matugunan ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga Taga-New York na nawalan ng tirahan dahil sa Hurricane Sandy. Priyoridad naming tulungan ang mga taong nakaligtas na makaalis sa mga hotel room at tumira sa mga apartment o sa kanilang mga ligtas at nakumpuning tahanan.

Ang FEMA ay nakatukoy ng mga lugar na pinaparentahan sa lugar na napinsala ng Hurricane Sandy at nagsisikap na itugma sa available na pabahay na iyon ang mga taong nakaligtas. Ang layunin ay patirahin ang mga taong nakaligtas sa mga lugar na pinaparentahan sa loob ng kanilang mga kapitbahayan, o sa malapit hangga't maaari sa mga lugar na iyon. Hindi lang ito mas mainam para sa mga taong nakaligtas, nakakatulong ito sa mga negosyo sa kapitbahayan.

Layunin naming dagdagan ang mga taong may kakayahang makabalik sa sarili nilang mga tahanan; at upang makauwi sila nang mabilis hangga't maaari.

May ilang programang nakatakda upang makatulong na mabawasan ang problemang ito sa pabahay sa lugar kung saan palaging may problema sa pabahay.

Ang STEP Program

Pinahintulutan ng FEMA ang isang programang pang-emergency na idinisenyo upang gawing ligtas ang mga napinsalang tahanan upang makabalik ang mga taong nakaligtas habang bumabangon mula sa sakuna. Binabayaran ng programang Sheltering and Temporary Essential Power (STEP) ang mga pansamantala at kinakailangang pakukumpuning iyon na tumutulong na maipanumbalik ang kuryente, init at mainit na tubig sa mga pangunahing tirahan bago ang mga permanenteng pagkukumpuni. Ipinapatupad ng mga county ng NYC, Nassau at Suffolk ang programang ito.

Una, kung ligtas na siyasatin ang tahanan, tatasahin ang mga pinsala. Kung praktikal, ipapanumbalik ang kuryente kasama ng iba pang mga pangunahing pagkukumpuni.

Maaaring karapat-dapat ang ilang tahanan para sa iba pang mga pansamantalang pagkukumpuni. Maaaring kasama sa mga pansamantalang pagkumpuni ang pag-secure sa mga basag na bintana, pagtakip sa mga napinsalang panlabas na dingding at bubong, at pagtapal at pag-secure sa mga napinsalang panlabas na pinto.

Magpapasya ang isang tagasiyasat kung anong mga elemento ng STEP Program ang magagamit para sa bawat tirahan.

Kasama sa Programa sa Mabilisang Pagkukumpuni ng New York City ang ilang partikular na tinukoy na bahagi ng STEP.

  • Ang mga residente sa NYC ay maaaring tumawag sa 3-1-1 o pumunta sa New York City Restoration Center.
  • Mga residente ng Nassau County: 888-684-4267.
  • Mga residente ng Suffolk County: 2-1-1.

Tulong sa Pagbabago sa Tirahan

Upang mailipat ang mga tao mula sa mga shelter, sinimulan ng FEMA ang programang Tulong sa Pagbabago sa Tirahan (Transitional Sheltering Assistance o TSA) upang patirahin ang mga karapat-dapat na taong nakaligtas sa mga hotel o motel kung hindi sila makabalik sa kanilang mga napinsalang tahanan. Direktang binabayaran ng FEMA sa hotel ang mga gastusin sa lodging ng TSA.

Pinalawig nang apat na linggo ang programa. Bibigyang-daan ng bagong pagpapalawig ang mga aplikante na manatili sa mga kalahok na hotel sa holiday season. Tatawagan ng FEMA ang mga aplikanteng karapat-dapat para sa pagpapalawig upang abisuhan sila tungkol sa pinalawig na apat na linggong panahon at sa petsa ng pag-checkout na                 Ene. 12, 2013.   

Ang mga taong nakaligtas na karapat-dapat sa TSA ay maaaring makatanggap ng tulong sa paghahanap ng hotel sa pamamagitan ng pagtawag sa: 800-621-FEMA (3362) o TTY 800-462-7585. Gumagana ang mga toll-free na numero ng telepono 24 na oras sa isang araw at pitong araw sa isang linggo hanggang sa magkaroon muli ng abiso. Ang mga gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay maaaring tumawag sa           800-621-3362. Gumagana ang mga toll-free na numero ng telepono 24 na oras sa isang araw at pitong araw sa isang linggo hanggang sa magkaroon muli ng abiso.

Available din online ang tulong sa paghahanap ng mga hotel na kahalok sa TSA: www.femaevachotels.com.

Tulong sa Renta

Maaaring maging karapat-dapat sa grant ng FEMA sa pansamantalang pagrenta ang mga nagrerentang nangangailangan ng pabahay dahil sa pinsala ng bagyo sa kanilang tirahan. Maaaring ibigay ang tulong na ito habang nagsisikap ang mga nagrerenta na magkaroon ng plano sa permanenteng pabahay.

Makabuluhang pangyayari sa daan tungo sa pagbangon ang pagbalik sa permanenteng tahanan. Maaaring umabot ng hanggang 18 buwan mula sa petsa ng paghahayag ang tulong sa renta ng FEMA. Kung kaya, mahalaga para sa mga taong nakaligtas na magkaroon ng plano sa permanenteng pabahay.

May Portal sa Pabahay ang FEMA sa http://asd.fema.gov/inter/hportal/home.htm upang matulungan ang mga pamilya na makahanap ng mga pinaparentahang yunit. Dagdag pa sa mga apartment o tahanang karaniwang available, tinutukoy ng portal ang mga yunit na ibinibigay ng aming mga pederal na kasosyo.

Upang maging karapat-dapat para sa posibleng tulong sa renta, dapat munang magparehistro sa FEMA ang mga taong nakaligtas. Maraming paraan ng pagpaparehistro.

Ang mga indibidwal ay maaaring magparehistro online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa pamamagitan ng paggamit sa FEMA app o pagpunta sa m.fema.gov. Maaari ding tumawag ang mga tao sa 800-621-3362 o (TTY)      800-462-7585. Ang mga gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay maaaring tumawag sa 800-621-3362. Gumagana ang mga toll-free na numero ng telepono 24 na oras sa isang araw at pitong araw sa isang linggo hanggang sa magkaroon muli ng abiso.

Makakakuha ng tulong sa maraming wika para sa mga wika maliban sa Ingles at Spanish sa pamamagitan ng pagtawag sa toll-free na Language Assistance Line ng FEMA sa 866-333-1796. Bukas ang mga linya 24 na oras sa isang araw at pitong araw sa isang linggo hanggang sa magkaroon muli ng abiso. Nagbibigay ng tulong sa karamihan ng mga wika upang matulungan ka sa interpretation, pagpaparehistro at mga tanong patungkol sa iyong tulong sa sakuna.

Ang huling araw ng pagpaparehistro sa FEMA ay sa Ene. 28, 2013.

U.S. Department of Housing Urban Development

Ang U.S. Department of Housing and Urban Development, na pinamumunuan ni Secretary Shaun Donovan, ay mayroon ding aktibong tungkulin sa pagbibigay ng pansamantalang pabahay sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa bagyo. 

Nakatukoy ang HUD ng libu-libong available na yunit sa pabahay na tinutulungan ng HUD at ipinapaabot nito ang impormasyong iyon sa mga indibidwal na nawalan ng tirahan, sa mga Disaster Recovery Center bilang pangunahin.

Dinagdagan din ng Department ang mga allowance sa renta sa fair market upang padaliin para sa mga recipient ng voucher ng Seksyon 8 na nawalan ng tirahan ang paghahanap ng kapalit na pabahay, at binibigyan nito ang mga may-ari ng mga senior development na pinondohan ng HUD ng kakayahang magbukas ng mga bakanteng yunit sa mga taong lumikas dahil sa bagyo.

Nakatulong din si Secretary Donovan sa pagsasama-sama ng mga opisyal ng pamahalaan ng New York City at Estado at mga pangkat ng kalakalan ng real estate pagkatapos ng bagyo upang maghanap ng pabahay para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan sa New York. Humantong ito sa pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor na nagbibigay ng mas magagandang pagpipilian sa paghahanap ng mga mura at ligtas na bakanteng apartment para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagbangon ng New York mula sa sakuna, bisitahin ang www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/21/2012 - 09:40
State/Tribal Government or Region: