Main Content

Inanunsyo ang Pagbabago para sa Disaster Recovery Center ng Uniondale

Release date: 
12/18/2012
Release Number: 
NR-105

NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy ay mayroong hanggang alas-7 ng gabi Sabado, Disyembre 22, upang bisitahin ang Disaster Recovery Center sa Uniondale, Nassau County. 

Ang center ay nasa Mitchell Field Athletic Center, 1 Charles Lindbergh Blvd., Uniondale, NY 11553. Nakapagbigay ito ng harapang impormasyon at tulong sa mahigit sa 400 mga nakaligtas sa bagyo simula noong Nobyembre 14. Ang mga oras ay alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi hanggang Disyembre 22.

Ang estado at ang Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya) ay mahigpit na sinusubaybayan ang trapiko ng bisita sa lahat ng mga Disaster Recovery Center ng New York. Kapag bumabagal ang trapiko, maaaring baguhin ng center ang mga oras nito upang ipakita ang katotohanan na ang karamihan sa mga kailangang impormasyon ng mga nakaligtas sa bagyo na nasa lugar ay natugunan. 

Bilang karagdagan sa lugar ng Mitchell Field, mayroong iba pang anim na mga Disaster Recovery Center sa County ng Nassau upang tulungan ang mga taong naapektuhan ng Bagyong Sandy. Ang mga ito ay matatagpuan sa:   

Recreation and Ice Arena

700 Magnolia Blvd.

Long Beach, NY 11561

Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Sacred Heart Parish

paradahan ng istasyon ng RR

127 Long Beach Rd.

Island Park, NY 11558

Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Cedar Creek Park

Merrick Rd. East

Seaford, NY 11783

Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Marjorie Post Community Center

477 Unqua Rd.

Massapequa, NY 11758

Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

 

Young Israel

Gymnasium

859 Peninsula Blvd.

Woodmere, NY 11598

Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Huwebes

alas-8 ng umaga hanggang alas-2 ng hapon Biyernes

Sarado ng Sabado

 

Freeport Recreation Center

130 E. Merrick Rd.

Freeport, NY 11520

Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Sabado

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon Linggo

Upang mahanap ang pinakamalapit na recovery center, magagamit ang mga sumusunod na opsyon: I-text ang DRC at isang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at magpapadala sa inyo ng mensahe sa text kasama ang address. At saka, tingnan ang tagahanap ng disaster recovery center sa  www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ang mga indibiduwal ay maaaring makahanap ng recovery center – at magparehistro sa FEMA para sa tulong – nang online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o ng tablet sa pamamagitan ng pagpunta sa m.fema.gov o pag-download sa FEMA app. Maaari rin silang tumawag sa 800-621-3362 o (TTY) sa 800-462-7585. Ang mga taong gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay dapat tumawag sa 800-621-3362. Ang mga numero ng telepono na walang bayad ay pinapatakbo nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang sa magkaroon ng karagdagang abiso.

Ang tulong sa maraming wika ay makukuha para sa mga wika maliban sa Ingles at Espanyol sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad ng Linya ng FEMA para sa Tulong sa Wika sa 866-333-1796. Bukas ang mga linya nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang magkaroon ng karagdagang abiso. Ang tulong ay inaalok sa karamihan ng mga wika upang tulungan kayo sa interpretasyon, pagpaparehistro at mga tanong tungkol sa tulong sa inyo sa sakuna.

Ang pederal na tulong sa mga indibiduwal at mga pamilya para sa sakuna ay maaaring kabilangan ng salapi para sa tulong sa pag-upa, mahahalagang mga pagsasaayos ng tahanan, kawalan ng personal na ari-arian at ibang mga seryosong pangangailangan na may kaugnayan sa sakuna na hindi saklaw ng seguro.

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, pumunta sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/21/2012 - 10:22
State/Tribal Government or Region: