Federal Emergency Management Agency

Pinapagpatuloy ng FEMA ang Mga Inobasyon upang Matugunan ang Mga Pangangailangan sa Integrasyon sa Access at Paggana

Main Content
Release date: 
12/16/2012
Release Number: 
NR-101

NEW YORK – Limang mga bagong kasangkapan ang tumutulong sa mga taong bingi, hirap makarinig o bulag ay ginagamit para sa tugon sa sakunang Hurricane Sandy ng Federal Emergency Management Agency.

Sa mga sentro ng pagbawi mula sa sakuna, ang mga nailigtas na bulag o mahina ang paningin ay gumagamit ng teksto-patungong-salita na software at iba't-ibang mga uri ng magnifier upang ma-access ang impormasyon ng FEMA. Ang mga nakaligtas na bingi o hirap makarinig ay inaalok ng pinahusay na mga aparatong pampadinig, mga iPad 3 na may real-time-video na malayuang pagsasalin ng sign language na mga app at mga captioned na telepono upang makuha nila ang impormasyon sa pagbabawi sa sakuna.

Ang limang nakakatulong ng mga kasangkapan sa teknolohiya na ito ay bahagi ng isang kit na kung saan nagkakagasta ang FEMA nang mas mababa sa $4,000. Para sa paghahambing ng presyo, ang isang tagasalin ng sign-language sa isang sentro ng pagbawi mula sa sakuna ay maaaring abutin nang mahigit sa $400-kada-araw. (Minamandato ng pederal na batas na ang patas na access sa epektibong komunikasyon ay makuha sa lahat ng oras habang bukas ang sentro ng pagbawi, karaniwang walong oras kada araw.) Mayroong mga nasa-site na tagapagsaling-wika kapag hiniling, ngunit para sa agarang access, ang mga tagapagsaling-wika ay nilalaan sa pamamagitan ng on-line na Wi-Fi at mga cellular na koneksyon, katulad ng paggamit ng Skype. 

 “Ang mga kasangkapan ay pinili matapos isaalang-alang ang mga maraming opsyon na gagana makalipas ang sakuna,” sabi ni Marcie Roth, direktor ng Tanggalan ng Integrasyon at Koordinasyon ng Kapansanan ng FEMA.

 “Nakikipag-ugnayan kami sa mga tunay na eksperto, mga taong gumagamit ng mga kasangkapang ito sa regular na batayan, bilang aming mga kasosyo sa pagpaplano,” pinaliwanag niya. “Masyado na naming naungusan kung nasaan kami sa nakaraang taon, ngunit hindi yan nangangahulugan na nakarating na kami. Nasa posisyon kami na ginagamit namin sa unang pagkakataon ang ilan sa pinakanauunang teknolohiya sa isa sa pinakamalalang sakuna. Mahusay na sandali ito sa pagtuturo, ngunit kailangan naming masiguro na walang sinuman ang mahuhulog sa mga butas sa kurba ng pag-aaral na ito.”

Ang limang mga bagong kasangkapan sa bawat sentro ng pagbawi ay:

  • iPad 3 – maraming apps ang aparatong ito upang maglaan ng pinalaking teksto para sa mga taong mahina ang paningin, mga larawang simbolo para sa mga taong mahina ang kakayahan sa pagbabasa o pagsusulat o may kapansanan sa komunikasyon, agarang access sa mga tagapagsaling ng sign language para sa mga taong bingi at maraming mga kasangkapan para sa agarang access sa komunikasyon
  • Mga Magnifying na Pambasa – Pinalalaki ang teksto para sa mga taong mahina ang paningin
  • Pinahusay na Mga Aparato sa Pakikinig – pinabubuti ang linaw ng tunog para sa mga tao na nahihirapang makinig, lalo na ang mga mas matatandang adult sa maiingay na lugar katulad ng Sentro sa Pagbawi mula sa Sakuna.
  • Live na Video na Pagsasalin – nagbibigay ng agarang access sa mga tagapagsalin ng sign language na nag-aabang sa malayuang lokasyon upang magbigay ng access sa mga taong bingi.
  • Mga Captioned na Telepono – nagbibigay ng real-time na boses-papuntang-teksto para sa mga tao na nakakapagsalita sa telepono ngunit hindi marinig ang tumatawag sa kabilang dulo.

 “Hindi kami nagtatrabaho para sa mga taong may mga kapansanan,” idinagdag ni Marcie Roth, “nagtatrabaho kami kasama ang mga taong may kapansanan.”

Para sa karagdagang impormasyon sa pagbawi ng New York mula sa sakuna, bumisita sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/20/2012 - 17:18
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top