Federal Emergency Management Agency

Inanunsyo ang mga Pagbabago para sa dalawang mga Disaster Recovery Center ng New York

Main Content
Release date: 
12/11/2012
Release Number: 
NR-089

NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy ay mayroong hanggang alas-6 ng gabi, Biyernes, Disyembre 14, upang bisitahin ang Disaster Recovery Center sa Meadowmere Park sa County ng Nassau.  

Ang center ay nasa 14 Meyer Ave., Lawrence, NY 11559. Ang mga oras ay alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi hanggang Biyernes.
 
Sinusubaybayan mabuti ng Estado ng New York at ng Federal Emergency Management Agency  (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya o FEMA) ang trapiko ng pagbisita sa lahat ng mga Disaster Recovery Center ng New York. Ipinapakita ng trapiko sa lugar ng Meadowmere Park na ang mga pangangailangan sa impormasyon ng mga nakaligtas sa bagyo sa lugar na iyon ay natugunan ang karamihan.     

Pito pang mga Disaster Recovery Center ang nananatiling bukas sa County ng Nassau upang magbigay ng isa-sa-isang, harapang tulong sa mga taong naapektuhan ng Bagyong Sandy.

Sa isa pang inanunsyo pa lamang na pagbabago, ang isa sa anim na mga Disaster Recovery Center sa Brooklyn ay lumipat ng lokasyon nito upang mas mapaglingkuran mabuti ang publiko. Ang bagong lugar nito ay ang Knights of Columbus Hall, 2882 Gerritsen Ave., Brooklyn, NY 11229. Ang mga oras ay alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Linggo. Dati itong matatagpuan sa kabilang kalye.

Ang ibang mga recovery center ng Brooklyn ay matatagpuan sa:

Holy Family R.C. Church
9719 Flatlands Ave.
Brooklyn, NY 11236
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Coffey Park
85 Richards St.
Brooklyn, NY 11231
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Gusali ng Social Security
Gravesend
10 Bouck Court
Brooklyn, NY 11223
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Jewish Community Center
YM-YWHA
3300 Coney Island Ave.
Brooklyn, NY 11235
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi Lunes hanggang Linggo

Paradahan ng MCU
1904 Surf Ave.
Brooklyn, NY 11224
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Ang mga lugar at oras ng pagpapatakbo para sa ibang mga recovery center ng County ng Nassau ay:

Recreation and Ice Arena
700 Magnolia Blvd.
Long Beach, NY 11561
Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Linggo

Sacred Heart Parish
Paradahan ng istasyon ng RR
127 Long Beach Rd.
Island Park, NY 11558
Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Linggo

Mitchell Field Athletic Center
1 Charles Lindbergh Blvd.
Uniondale, NY 11553
Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Linggo

Cedar Creek Park
Merrick Rd. East
Seaford, NY 11783
Oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi Lunes hanggang Linggo

Young Israel
Gymnasium
859 Peninsula Blvd.
Woodmere, NY 11598
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, Linggo hanggang Huwebes
          alas-8 ng umaga hanggang alas-2 ng hapon Biyernes
          Sarado nang Sabado

Freeport Recreation Center
130 E. Merrick Rd.
Freeport, NY 11520
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, Lunes hanggang Linggo

Sa kabuuan, 26 na mga Disaster Recovery Center ang pinapatakbo ngayon sa buong New York, na nagsisilbi bilang mga shop na mayroong iba’t-ibang mga bagay para sa mga nakaligtas sa bagyo upang makakuha ng tulong nang mabilis hangga’t maaari. 

Upang makahanap ng pinakamalapit na recovery center, ang mga sumusunod na opsyon ay maaaring gamitin: I-text ang DRC at isang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at magpapadala sa inyo ng mensahe sa text kasama ang address. At saka, tingnan ang tagahanap ng Disaster Recovery Center sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ang tulong sa maraming wika ay makukuha para sa mga wika maliban sa Ingles at Espanyol sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad ng Linya ng FEMA para sa Tulong sa Wika sa 866-333-1796. Bukas ang mga linya nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang sa magkaroon ng karagdagang abiso. Ang tulong ay ibinibigay sa karamihan ng mga wika upang tulungan kayo sa interpretasyon, pagpaparehistro at mga tanong tungkol sa inyong tulong para sa sakuna.

Ang mga indibiduwal ay maaari ring magparehistro sa online para sa tulong sa www.disasterassistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o ng tablet sa m.fema.gov. Ang numero ng TTY ay 800-462-7585. Ang mga taong gumagamit ng 711-Relay o ng Video Relay Service (VRS) ay maaaring tumawag sa 800-621-3362.

Ang pederal na tulong sa mga indibiduwal at mga pamilya para sa sakuna ay maaaring kabilangan ng salapi para sa tulong sa pag-upa, mahahalagang mga pagsasaayos ng tahanan, kawalan ng personal na ari-arian at ibang mga seryosong pangangailangan na may kaugnayan sa sakuna na hindi saklaw ng seguro.

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, pumunta sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/14/2012 - 16:54
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top