Federal Emergency Management Agency

Pinalawig ang Huling Araw ng Pasahan ng Aplikasyon sa FEMA

Main Content
Release date: 
12/10/2012
Release Number: 
NR-088

NEW YORK – Ang huling araw ng pasahan ng aplikasyon upang magparehistro para sa tulong sa sakuna ng Federal Emergency Management Agency para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa 13 nakatalagang county sa New York ay pinalawig hanggang Enero 28, 2013.

Ang pagpapalawig na napagkasunduan ng estado at ng FEMA ay para sa mga nakaligtas na taong nakatira sa mga nakatalagang county sa sakuna para sa tulong sa indibidwal: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland,  Suffolk, Sullivan, Ulster, Westchester.

Maaaring kasama sa pederal na tulong sa sakuna para sa mga indibidwal at pamilya ang pera para sa tulong sa renta, mga kinakailangang pagpapakumpuni ng bahay, pagkawala ng personal na ari-arian at iba pang mga seryosong pangangailangang nauugnay sa sakuna na hindi saklaw ng insurance.
 
Makakakuha ng tulong sa maraming wika para sa mga wika maliban sa Ingles at Spanish sa pamamagitan ng pagtawag sa toll-free na Language Assistance Line ng FEMA sa 866-333-1796. Bukas ang mga linya 24 na oras sa isang araw at pitong araw sa isang lingo hanggang sa magkaroon muli ng abiso. Nagbibigay ng tulong sa karamihan ng mga wika upang matulungan ka sa interpretation, pagpaparehistro at mga tanong patungkol sa iyong tulong sa sakuna.

Maaaring magparehistro ang mga indibidwal online sa www.disasterassistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa m.fema.gov. Ang mga aplikanteng gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay maaaring tumawag sa
800-621-3362. Para sa TTY, tumawag sa 800-462-7585.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagbangon ng New York mula sa sakuna, bisitahin ang www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at unang tumutugon upang matiyak na bilang isang bansa ay sama-sama tayong kumikilos upang buuin, palakasin, at pahusayin ang ating kakayahan upang paghandaan ang, magprotekta laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at pagaanin ang lahat ng panganib.

Available ang tulong sa pagbangon mula sa sakuna nang hindi alintana ang lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kaalaman sa Ingles o katayuan sa buhay. Kung nakaranas ka ng diskriminasyon o ang isang taong kakilala mo, tumawag sa FEMA nang toll-free sa 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY, tumawag sa
800-462-7585.

Last Updated: 
12/13/2012 - 15:47
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top