Main Content

Bagong Bukas na mga Disaster Recovery Center sa mga County ng Kings at Nassau

Release date: 
12/10/2012
Release Number: 
NR-087

NEW YORK – Ang Estado ng New York at ang Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya o FEMA) ay mayroong mga bagong Disaster Recovery Center sa mga county ng Kings at Nassau upang tulungan ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy.

Ang mga lugar at oras ng mga center ay:

County ng Kings
Paradahan ng MCU
1904 Surf Ave.
Brooklyn, NY 11224
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi Lunes hanggang Linggo

County ng Nassau
Meadowmere Park
14 Meyer Ave.
Lawrence, NY 11559
Oras: alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi hanggang Biyernes, Disyembre 14

Ang mga Disaster Recovery Center ay mga shop na mayroong iba’t-ibang mga bagay para sa mga karapat-dapat na nakaligtas sa bagyo upang makakuha ng harapang tulong nang mabilis hangga’t maaari.

Bilang karagdagan sa mga bagong lugar sa mga county ng Kings at Nassau, humigit-kumulang 25 ibang mga recovery center ang nananatiling bukas sa buong New York upang tulungan ang mga naapektuhan ng Bagyong Sandy. Ang sinumang nagtamo ng pinsala sa mga piniling county para sa pederal na tulong sa indibiduwal para sa sakuna ay maaaring bumisita sa anumang mga center. 

Upang mahanap ang pinakamalapit na center, magagamit ang mga sumusunod na opsyon: I-text ang DRC at isang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at magpapadala sa inyo ng mensahe sa text kasama ang address. At saka, tingnan ang tagahanap ng disaster recovery center sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ang tulong sa maraming wika ay makukuha para sa mga wika maliban sa Ingles at Espanyol sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad ng Linya ng FEMA para sa Tulong sa Wika sa 866-333-1796. Bukas ang mga linya nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang magkaroon ng karagdagang abiso. Ang tulong ay ibinibigay sa karamihan ng mga wika upang tulungan kayo sa interpretasyon, pagpaparehistro at mga tanong tungkol sa inyong tulong para sa sakuna.

Maaari ring magparehistro ang mga indibiduwal para sa tulong sa online sa www.disasterassistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa m.fema.gov. The numero ng TTY ay 800-462-7585. Ang mga aplikante na gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay maaaring tumawag sa 800-621-3362. Ang mga numero ng telepono na walang bayad ay pinapatakbo nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang sa magkaroon ng karagdagang abiso.

Ang pederal na tulong sa mga indibiduwal at mga pamilya para sa sakuna ay maaaring kabilangan ng salapi para sa tulong sa pag-upa, mahahalagang mga pagsasaayos ng tahanan, kawalan ng personal na ari-arian at ibang mga seryosong pangangailangan na may kaugnayan sa sakuna na hindi saklaw ng seguro.

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, pumunta sa www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/13/2012 - 15:06
State/Tribal Government or Region: