Main Content

Dapat Makipag-ugnayan sa FEMA ang mga Nakaligtas upang Mapanatili ang Tulong sa Pansamantalang Pabahay

Release date: 
12/08/2012
Release Number: 
NR-083

New York – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy, na nakatanggap ng tulong sa pansamantalang pabahay mula sa Federal Emergency Management Agency (Ahensiya sa Pederal na Pangangasiwa sa Emerhensya o FEMA), at mayroong patuloy na pangangailangan sa pansamantalang pabahay, ay dapat sagutan ang isang mahalagang form para sa karagdagang maikling panahon na tulong sa pag-upa.

Ipinapadala ng FEMA sa lahat ng mga aplikanteng tumatanggap ng tulong sa pag-upa ang form na “Declaration for Continuing Need for Rental Assistance (Deklarasyon ng Patuloy na Pangangailangan ng Tulong sa Pag-upa)”. Muling pinapatunayan nito na ang mga aplikante ay mayroong patuloy na pangangailangan sa pansamantalang pabahay habang naghahanap sila ng permanenteng lugar upang tirahan.

  • Ang form na ito ay ipinapadala sa koreo nang 15 araw pagkatapos matanggap ng mga aplikante ang kanilang inisyal na tulong na salapi para sa pag-upa.
  • Ang mga aplikante na nangangailangan ng karagdagang tulong sa pag-upa ay dapat kumpletuhin ang form at ipadala pabalik sa FEMA sa address na naka-print sa form.
  • Kung wala kayong form, makipag-ugnayan sa walang bayad na Linya ng FEMA para sa Tulong sa Wika sa 866-333-1796.

Ang pagbalik sa isang permanenteng tahanan ay isang mahalagang pangyayari sa daan patungo sa panunumbalik. Ang tulong ng FEMA sa pag-upa ay maaaring tumagal nang hanggang 18 buwan mula sa petsa ng pagdedeklara. Kung kaya, mahalaga para sa mga nakaligtas na magkaroon ng isang permanenteng plano sa pabahay.

Ang tulong sa maraming wika ay makukuha para sa mga wika maliban sa Ingles at Espanyol sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad ng Linya ng FEMA para sa Tulong sa Wika sa 866-333-1796. Bukas ang mga linya nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang sa magkaroon ng karagdagang abiso. Ang tulong ay ibinibigay sa karamihan ng mga wika upang tulungan kayo sa interpretasyon, pagpaparehistro at mga tanong tungkol sa inyong tulong para sa sakuna.

Ang mga aplikante na gumagamit ng 711-Relay o ng Video Relay Service (VRS) ay dapat tumawag sa 800-621-3362. Ang numero ng TTY ay 800-462-7585. Ang mga indibiduwal ay maaaring magparehistro sa online para sa tulong sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o ng tablet sa m.fema.gov. 

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, pumunta sa  www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/12/2012 - 18:18
State/Tribal Government or Region: