Main Content

Mga Bagong Oras sa 13 Center ng Pagbangon Mula sa Sakuna

Main Content
Release date: 
12/03/2012
Release Number: 
NR-071

NEW YORK – Labintatlong Center ng Pagbangon Mula sa Sakuna ang nagbago ng kanilang mga oras habang patuloy na tinutulungan ng mga ito ang mga nakaligtas kay Hurricane Sandy sa New York.

Ang mga Center ng Pagbangon Mula sa Sakuna ay mga one-stop shop para sa mga karapat-dapat na nakaligtas sa bagyo upang makakuha ng harapang tulong nang mabilis hangga’t maaari.

Masusing sinusubaybayan ng Estado ng New York at ng Federal Emergency Management Agency ang trapiko ng bisita sa lahat ng Center ng Pagbangon Mula sa Sakuna sa New York. Kapag bumagal ang trapiko sa isang partikular na oras, maaaring baguhin ng center ang oras nito nang naaayon. 

Bilang karagdagan sa 13 site na may bagong oras, may humigit-kumulang 20 pang Center ng Pagbangon Mula sa Sakuna na nananatiling bukas sa buong New York upang tulungan ang mga naapektuhan ni Hurricane Sandy. Maaaring bumisita sa anumang mga center ang sinumang nakaranas ng pinsala sa mga county na itinalaga para sa pederal na tulong sa pinsala sa indibidwal. 

Upang mahanap ang pinakamalapit na Center ng Pagbangon Mula sa Sakuna, available ang mga sumusunod na pagpipilian: I-text ang DRC at ang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at isang text message ang ipapadala kasama ang address. Tingnan din ang tagahanap ng center ng pagbangon mula sa sakuna sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Makakakuha rin ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa toll-free na helpline ng FEMA sa 800-621-3362. Bukas ang mga linya 24 na oras bawat araw, pitong araw bawat linggo hanggang sa karagdagang abiso, at inaalok ang tulong sa karamihan ng mga wika. Maaaring magparehistro ang mga indibidwal para sa tulong online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa m.fema.gov. 

Kung mayroon kang kapansanan sa pagsasalita o mahina ang pandinig at gumagamit ng TTY, direktang tumawag sa 800-462-7585; kung ginagamit mo ang 711 o Video Relay Service (VRS), tumawag sa 800-621-3362.

Maaaring kasama sa pederal na tulong sa sakuna para sa mga indibidwal at pamilya ang pera para sa tulong sa renta, mga mahalagang pag-ayos sa bahay, pagkawala ng personal na ari-arian at iba pang matinding pangangailangan na nauugnay sa sakuna na hindi saklaw ng insurance.

Simula noong nagbukas ang mga ito noong nakaraang buwan, ang mga lokasyon ng 13 Center ng Pagbangon Mula sa Sakuna na may mga bagong oras ay sama-samang nakapagbigay ng impormasyon at tulong sa mahigit 24,000 na nakaligtas kay Hurricane Sandy.

Ang mga lokasyon at bagong oras ng mga ito ay:

Fort Tilden Park
415 State Road
Breezy Point, NY 11697
Mga oras: 8 a.m. hanggang 6 p.m. Lun-Lin

Mount Loretto CYO
6581 Hylan Blvd.
Staten Island, NY 10309
Mga oras: 8 a.m. hanggang 6 p.m. Lun-Lin

Ikea
1 Beard St.
Brooklyn, NY 11231
Mga oras: 9:30 a.m. hanggang 6:30 p.m. Lun-Lin

Holy Family R.C. Church
9719 Flatlands Ave.
Brooklyn, NY 11236
8 a.m. hanggang 6 p.m. Lun-Lin

Community Church of the Nazarene
1414 Central Ave.
Far Rockaway, NY 11691
Mga oras: 8 a.m. hanggang 6 p.m. Lun-Lin

Coffey Park
85 Richards St.
Brooklyn, NY 11231
Mga oras: 8 a.m. hanggang 6 p.m. Lun-Lin

Gerritsen Beach Little League Field
2901 Gerritsen Ave.
Brooklyn, NY 11229
Mga oras: 8 a.m. hanggang 6 p.m. Lun-Lin

American Legion
209 Cross Bay Blvd.
Broad Channel, NY 11693
Mga oras: 8 a.m.hanggang 6 p.m. Lun-Lin

Provident Bank Park
1 Provident Bank Park Drive
Pomona, NY 10970
Mga oras: 8 a.m. hanggang 6 p.m. hanggang Biyernes, Dis. 7

Borough Hall
10 Richmond Terrace
Staten Island, NY 10301
Mga oras: 8 a.m. hanggang 6 p.m. Lun-Lin

Social Security Building
Gravesend
10 Bouck Court
Brooklyn, NY 11223
Mga oras: 8 a.m. hanggang 6 p.m. Lun-Lin

Kia in Staten Island
1976 Hylan Blvd.
Staten Island, NY 10306
Mga oras: 8 a.m. hanggang 6 p.m. Lun-Lin

St. Francis de Chantal
2962 Harding Ave.
Bronx, NY 10465
Mga oras: 8 a.m. hanggang 8 p.m. ngayong araw
Pagkatapos ay 8 a.m. hanggang 6 p.m. hanggang Biyernes, Dis. 7

Para sa higit pang impormasyon sa pagbangon mula sa sakuna ng New York, bisitahin ang www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/05/2012 - 14:31
State/Tribal Government or Region: