Main Content

Pinalawak ng FEMA ang saklaw ng Transitional Sheltering Assistance na Programa sa New York

Main Content
Release date: 
11/17/2012

NEW YORK - Ang Federal Emergency Management Agency (FEMA), sa kahilingan ng estado ng New York, ay nag-apruba sa 30-araw na palugit sa Transitional Sheltering Assistance (TSA) na programa.  Ang programa ay nagpapahintulot sa mga aplikante ng FEMA na ang mga tirahan ay napinsala ng Bagyong Sandy, na manatili sa mga hotel at motel.  Itong pansamantalang emergency na programa ay nilalayon na tumulong sa mga aplikante na ang mga tirahan ay hindi matirahan, hangga't may mas angkop na akomodasyon ang handang matuluyan..

“Alam namin na ang ilang mga nakaligtas sa matinding natamaan ng bagyo na lugar ay humaharap sa mga kritikal na paghamon para makabalik sa kanilang mga tirahan” sabi ni Federal Coordinating Officer Michael F. Byrne. “Malapit kaming nakikipagtulungan sa aming estado at sa mga lokal na partner upang gawin ang lahat ng aming makakaya upang mapabilis ang prosesong iyon.  Hanggang sa araw na iyon, ang palugit ng TSA ay makakapaghandog ng tulong sa mga karapat-dapat na nakaligtas”

Ang programa, na nagsimula noong Nobyembre 3, ay orihinal na naka-schedule na magpaso sa Nobyembre 16 na dapat mag-check out sa Nobyembre 17. Ang programa ay tatagal na hanggang Disyembre 14, na may dalawang magkasunod na pagitan, na may mga petsa ng check-out na Disyembre 1, 2012, at Disyembre 15, 2012.

Ang mga New Yorker ay maaaring magparehistro para sa tulong ng FEMA nang online sa www.disasterassistance.gov o gamit ang smart phone sa m.fema.gov. Ang mga aplikante ay maaari rin tumawag sa 1-800-621-FEMA (3362) o sa (TTY)
1-800-462-7585.  Sa mga nakaligtas na gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS), tumawag sa 1-800-621-3362. Ang mga toll-free na numero ng telepono ay gagana nang 24 oras, pitong araw sa isang linggo hanggang sa sumunod na abiso. 

Ang FEMA ay may toll-free na numero upang tulungan ang mga karapat-dapat na New Yorker para sa Transitional Sheltering Assistance na makahanap ng hotel.  Ang numero ng telepono ay 866-863-8673 o (TTY) 1-800-462-7585; ang mga linya ng telepono ay matatawagan mula 8:00 a.m. hanggang 10:00 p.m., pitong araw sa isang linggo.  Ang mga New Yorker na kailangan ng tulong para sa magagamit ng transportasyon mula sa kasalukuyan nilang tinutuluyan para makapunta sa hotel kung saan sila dapat na manuluyan ay dapat na ipagbigay-alam ang detalye na iyon sa mga operator sa 866-863-8673 o sa (TTY) 1-800-462-7585. Ang mga New Yorker ay maaari rin magpunta online sa http://femaevachotels.com/ para makahanap ng mga kasaling hotel.  

Ang mga pagkain, tawag sa telepono at iba pang mga hindi kaugnay na gastusin ay hindi kasama. Ang mga aplikante ay responsable para sa anumang mga gastusin sa pamamalagi na higit sa pinapahintulutang allowance. Hindi binabayaran pabalik ng programa ang mga dati nang natamong gastusin sa hotel.

Last Updated: 
11/21/2012 - 10:53
State/Tribal Government or Region: