Main Content

ANG SUPORTA NG GOBYERNO SA NEW YORK PARA SA PAGTUGON SA BAGYONG SANDY

Main Content
Release date: 
11/17/2012
Release Number: 
NR-030

NEW YORK  — Dahil tinamaan ng Bagyong Sandy ang New York, inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency (FEMA)  ang higit sa $480 milyon para tulungan ang mga indibiduwal at pamilya na makabangon mula sa sakuna.

Ang FEMA ay nagkaloob ng sumusunod na snapshot o kuha ng pagsisikap para sa pagtulong sa dulot ng sakuna hanggang sa petsa na Nob. 17:

 • Nakipag-ugnayan sa higit sa 209,000 na mga New Yorker sa FEMA para kumuha ng impormasyon o nagparehistro para makakuha ng tulong mula sa FEMA at higit sa $480 milyon ang naaprubahan.  Higit sa 107,000 ang nag-apply sa pamamagitan ng online na application site sawww.disasterassistance.gov, o gamit ang kanilang smart phone sa m.fema.gov.
   
 • Ang Disaster Recovery Centers (DRC) ang bukas sa mga naapektuhang lugar.  Kabilang sa mga ito ang mga mobile site at pati na rin ang mga naka-pirming mga lugar, at hanggang ngayon ay may higit sa 31,000 mga nakaligtas ang natulungan ng mga DRC sa New York.
   
 • 1,266 mga inspektor sa lugar ang nakakumpleto ng 79,421 na inspeskyon sa mga bahayan.
   
 • 20 Points of Distribution (PODs) ang bukas at nagkakaloob ng mga supply sa mga naapektuhang mga residente. 
   
 • 9 Disaster Medical Assistance Teams (DMATs) at 1 Rapid Deployment Force (RDF) at 1 National Veterinary Response Team (NVRT) mula sa Department of Health and Human Services ang nakadestino sa New York.
   
 • 13 mga county sa New York ang nahirang para sa parehong indibiduwal at pampublikong tulong, kasama na ang: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster at Westchester.
   
 • Ang U.S. Small Business Administration (SBA) ay may mga miyembro ng staff sa 15 Business Recovery Center sa New York para makapagbigay ng personal na tulong sa mga may-ari ng negosyo na humahangad ng tulong sa sakuna at nag-apruba ng higit sa $3.5 milyon na pautang na may kaugnayan sa sakuna.
   
 • Ang US Army Corps of Engineers ay kasalukuyang humahatak ng halos 12,000 cubic yards ng mga labi mula sa pangunahing daanan araw-araw.
   
 • Ang mga indibiduwal ay maaaring magparehistro online sawww.disasterassistance.gov o gamit ang smart phone sa m.fema.gov.  Ang mga aplikante ay maaari rin tumawag sa 1-800-621-3362 o (TTY) 1-800-462-7585. Iyong mga gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay dapat na tumawag sa 1-800-621-3362. Ang mga toll-free na numero ng telepono ay gagana nang 24 oras, pitong araw sa isang linggo hanggang sa sumunod na abiso.
Last Updated: 
11/20/2012 - 17:19
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top