Main Content

GINAWANG AKTIBO ANG FEMA TRANSITIONAL SHELTERING ASSISTANCE PARA SA NEW JERSEY AT NEW YORK PARA SA MGA NAKALIGTAS MULA SA BAGYONG SANDY

Release date: 
11/03/2012
Release Number: 
HQ-12-132

WASHINGTON, D.C. –  Ayon sa kahilingan ng New Jersey at New York, pina-aktibo ng Federal Emergency Management Agency (FEMA) ang programa ngTransitional Sheltering Assistance (TSA). Pinapahintulutan ng programang ito ang mga maaaring hirangin na nakaligtas na nasa mga shelter at hindi makabalik sa kanilang mga tirahan sanhi ng mga pinsala na sanhi ng Bagyong Sandy para mamalagi sa mga kasaling hotel o motel hangga't magkaroon ng mas angkop na akomodasyon na tirahan.

“Sinusuportahan ng FEMA ang Estado ng New York at Estado ng New Jersey sa pagtutugon sa mga pangangailangan sa pabahay ng kanilang mga residente,” sabi ng FEMA Administrator Fugate. “Ang programa ng Transitional Sheltering Assistance program ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa mga nakaligtas na kasalukuyang nanunuluyan sa mga shelter para makahanap ng hotel o motel habang pagtuloy pa rin ang mga kilos sa pag-aayos. Aking hinihikayat iyong mga nawalan ng bahay at kailangan ng matutuluyan na makipag-ugnayan sa 1-800-621-3362, o sa www.disasterassistance.gov.”

Ang unang hakbang para makakuha ng tulong ay ang pagpaparehistro sa FEMA. Ang mga indibiduwal na nakaranas ng kawalan sa mga natalagang county sa New York at New Jersey ay kailangang mag-apply para makakuha ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-621-FEMA (3362) o sa pamamagitan ng pagpaparehistro gamit ang isang mobile device na nakakakonekta sa web sa m.fema.gov, o online sa www.disasterassistance.gov  para doon sa mga may access sa internet. Ang mga aplikante na kumukuha ng tulong sanhi ng sakuna, na may kahinaan sa pananalita o hindi nakakarinig at gumagamit ng TTY, ay dapat na tumawag nang direkta sa 1-800-462-7585; para doon sa mga gumagamit ng 711 o Video Relay Service (VRS), tumawag sa 1-800-621-3362.  Hinihiling ng FEMA mula doon sa may kakayahang makapagrehistro online na gawin ito upang mapanatiling bukas ang mga linya ng telepono para doon sa mga walang koneksyon at maibahagi ang impormasyong ito sa mga kaibigan at kapit-bahay. 

Ang mga indibiduwal at sambahayan ay maaaring karapat-dapat para sa TSA kung:

  • Sila ay nagparehistro sa FEMA para makakuha ng tulong
  • Sila ay nakapasa sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan
  • Ang kanilang pangunahing tirahan bago maganap ang sakuna ay matatagpuan sa heograpiko na natalaga para sa TSA at napatotohanan ang paninirahan.
  • Sanhi ng sakuna, sila ay nalipat ng tinitirahan mula sa kanilang tirahan bago ang sakuna at kasalukuyang nanunuluyan sa isang shelter.

Ang tulong na ito mula sa gobyerno ay nilalayong magbigay ng lugar na matutuluyan para sa isang natakdang panahon para sa mga karapat-dapat na nakaligtas na nalipat ang tinitirahan mula sa kanilang tirahan bago maganap ang sakuna at kasalukuyang nanunuluyan sa isang shelter. Ang programa ng gobyerno na ito ay hindi magsasauli ng bayad sa mga gasto ng aplikante sa dating panunuluyan sa hotel at ang mga aplikante ay may pananagutan sa kanilang sariling mga pagkain at anumang mga gastusin sa panunuluyan na higit sa awtorisadong panustos.

Bilang karagdagan dito, nagbibigay din ng tulong ang FEMA tulad ng mga grant para sa pansamantalang tirahan at mga pag-aayos sa tirahan, mga low-cost na pagpapautang para masaklaw ang mga kawalan sa ari-arin na walang insurance, at iba pang mga programa para makatulong sa mga indibiduwal at mga may-ari ng negosyo na makabangon mula sa mga epekto ng sakuna.  Sa oras na 11:00 am, higit na sa 118,000 mga nakaligtas mula sa sakuna mula sa New York at New Jersey ang nag-apply para makakuha ng tulong dulot ng sakuna mula sa gobyerno, at higit na sa $106 milyon na ang naaprubahan sa Individual Assistance.

Ang misyon ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumugon na matiyak na bilang isang bansa, tayo ay sama-sama sa pagtatayo, pag-aalaga, at pagpapaunlad ng ating kakayahan na makapaghanda, magbigay proteksyon laban sa, tumugon sa, at makabangon, at makabawas sa lahat ng panganib.

Sundan ang FEMA online sa  www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.facebook.com/fema, at www.youtube.com/fema.  At, sundan ang mga aktibidad ng Administrator Crag Fugate sa  www.twitter.com/craigatfema.Ang  mga link sa social media ay ibinigay bilang sanggunian lamang. Hindi pinapatibay ng FEMA ang anumang mga website, kompanya o aplikasyon na hindi sa gobyerno.

Last Updated: 
03/29/2016 - 20:05
State/Tribal Government or Region: