Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

Main Content
January 26, 2013
News Release
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang alas-6 ng gabi sa Sabado, Pebrero 2, 2013, upang makatanggap ng tulong sa tatlong Disaster Recovery Center sa Queens at Brooklyn.
January 26, 2013
News Release
NOVA YORK – A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a pedido do Estado de Nova York, aprovou uma prorrogação de 30 dias para os sobreviventes se registrarem para assistência federal de desastre. O novo prazo para cadastramento para os sobreviventes do furacão Sandy em Nova York é 27 de fevereiro. A FEMA também aprovou uma extensão de 14 dias para o programa de Assistência de Acomodação Temporária (Transitional Sheltering Assistance - TSA).
January 25, 2013
News Release
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang alas-3 ng hapon sa Linggo, Enero 27, 2013, upang bisitahin ang Disaster Recovery Center sa Holy Family Roman Catholic Church, 9719 Flatlands Ave., Brooklyn, NY, 11236.
January 24, 2013
News Release
NEW YORK – Simula nang maapektuhan ng Bagyong Sandy ang Estado ng New York, mahigpit na nakikipagtulungan ang mga boluntaryong ahensiya at mga grupong may ugnayan sa komunidad at pananampalataya sa mga taga-New York upang tumulong matugunan ang kanilang mga pangangailangan — at maaaring hiniling ng ilang mga ahensiya na magparehistro sa kanila ang mga nakaligtas.
January 24, 2013
News Release
NEW YORK – Sa mahigit sa 161,000 mga aplikasyon para sa pautang sa sakuna ng U. S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo) na may mababang interes na ipinadala sa mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York, mas kaunti sa 34,000 ang nakumpleto at ibinalik.
January 24, 2013
News Release
NEW YORK – Habang papalapit ang Enero 28, 2013 na huling araw upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, nais tiyakin ng mga opisiyal para sa panunumbalik na alam ng mga nakaligtas sa Bagyong Sandy na maaari nilang gamitin ang mga pondo ng Pansamantalang Tulong sa Pag-upa upang tumulong bayaran ang isang security deposit.
January 23, 2013
News Release
NEW YORK – Habang papalapit ang Enero 28, 2013 na huling araw upang magparehistro para sa tulong ng FEMA sa New York, nais tiyakin ng mga opisiyal para sa panunumbalik na alam ng mga nakaligtas sa Bagyong Sandy na maaari nilang gamitin ang mga pondo ng Pansamantalang Tulong sa Pag-upa upang tumulong bayaran ang isang security deposit.
January 23, 2013
News Release
NEW YORK – Ang mga pinakadahilan na mahahanap ng mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York para sa hindi pag-apply sa pautang para sa sakuna na may mababang interes mula sa U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo o SBA) ay ang mga pinakadahilan na sila ay dapat  mag-apply – sa o bago ang Enero 28 na huling araw.“Naku, hindi ako karapat-dapat at hindi ako nagmamay-ari ng isang negosyo.”
January 20, 2013
News Release
NEW YORK – Ang mga call center ng Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensya) ay babalik sa kanilang normal na mga oras ng pagtatrabaho na alas-7:00 ng umaga hanggang ala-1:00 ng umaga EST, pitong araw sa isang linggo epektibo sa Linggo, Enero 20, 2013.Ang numero ng linya para sa tulong ay 800-621-FEMA (3362) o TTY sa 800-462-7585. Para sa 7-1-1 Relay o Video Relay Services (VRS), tumawag sa 800-621-3362.
January 18, 2013
News Release
NEW YORK — Wala nang dalawang linggo ang natitira para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York at New Jersey upang magparehistro para sa tulong sa sakuna at ibalik ang kanilang mga aplikasyon para sa mga loan sa sakuna na mababa ang interes mula sa U.S. Small Business Administration.Ang pinakamabilis na paraan upang mag-apply para sa isang loan sa sakuna para sa bahay o negosyo sa SBA ay ang pagsagot sa isang online na aplikasyon sa https://disasterloan.sba.gov/ela.