Federal Emergency Management Agency

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

Main Content
March 6, 2013
News Release
  NEW YORK – Ang mga nakaligtas na may pangangailangan sa pagkarating ng tahanan dahil sa Bagyong Sandy, lalo na ang mga matatanda at may mga kapansanan, ay hinihikayat na maikpagusap sa  Federal Emergency Management Agency.  Ang FEMA ay maaaring makatulong kung ang mga elebaytor o kuryente ay hindi umaandar nang wasto, kahit ang kaayusan ay hindi papagtuluyin ng pagkawasak.  
March 6, 2013
News Release
  New York – Inilunsad ng Federal Emergency Management Agency, sa pakikipagtulungan sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang ikalawa nitong taunang National Severe Weather Preparedness Week. Ang linggong ito ay nakatuon sa pagkahanda mo, ng iyong pamilya at ng iyong komunidad sa pagkakataong may sakuna.  
March 1, 2013
News Release
  ATLANTA – Pinahabaan ng U. S. Small Business Administration ang deadline para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York na ibalik ang mga application para sa pisikal na pagkasira sa Mar. 29, 2013.  
February 27, 2013
News Release
  NEW YORK – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng estado ng New York, ang 30-araw na palugit para sa mga nakaligtas na magrehistro para sa pederal na tulong pangsakuna.  
February 4, 2013
News Release
NEW YORK – Inanunsiyo ng Estado ng New York at ng Federal Emergency Management Agency ang pag-apruba sa mahigit $80 milyon ng mga kaloob na Pampublikong Tulong para matulungan ang mga komunidad sa paglilinis at pagbangon mula sa Hurricane Sandy.
February 4, 2013
News Release
NEW YORK – Ang mga pagsusumikap sa pag-aalis ng mga labi pagkatapos ng Bagyong Sandy sa New York ay malapit nang matapos. Mahigit sa 95 porsiyento ng mga labi ang naalis sa loob ng 95 araw ng pagtama ng bagyo sa New York.
February 1, 2013
News Release
NEW YORK – Ang proteksyon mula sa hinaharap na malalang pagkawasak dahil sa klima ay maaaring mag-umpisa sa mababang interest sa utang dahil sa sakuna ng U.S. Small Business Administration  para sa mga karapatdapat na may-ari ng tahanan, mga may negosyo at mga pribadong samahang hindi pangkalakalan.
February 1, 2013
News Release
NEW YORK – Lahat ng Disaster Recovery Center sa New York ay hihinto sa pagbibigay ng serbisyo nang Linggo simula sa Peb. 3, 2013. Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York ay patuloy pa rin na makatatanggap ng serbisyo nang Lunes hanggang Sabado sa anumang recovery center.
February 1, 2013
News Release
NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy na nagkukumpuni ng kanilang mga bahay na pinagtutuunan ang pag-iwas sa pinsala mula sa mga bagyo sa hinaharap ay maaaring gumawa ng ilang hakbang upang muling magtayo ng mas mahusay at mas ligtas na gusali.Kung muli kang nagtatayo ng gusali sa isang lugar na mataas ang panganib na magbaha, maaaring kailanganin mong itaas ang iyong bahay upang matugunan ang mga regulasyon ng komunidad sa pinakamababang elevation para sa construction. Maiiwasan nito ang malalang pagkasira dahil sa lagay ng panahon sa hinaharap.

Pages

Back to Top