Federal Emergency Management Agency

Ekipi i Vleresimit te FEMA ndihmon Nju Jorkun per t'u rindërtuar më i sigurte dhe më me efikacitet

Main Content
Release date: 
05/09/2013

Ekipi i Vleresimit te FEMA ndihmon Nju Jorkun per t'u rindërtuar më i sigurte dhe më me efikacitet

Ceshtjet e Jashtme te FEMA, per Uraganin Sandy Nju Jork

Pas një fatkeqësije, është e rëndësishme për komunitetet jo vetëm për të rindërtuar, por për të rindërtuar nje sistem më të sigurte dhe më të zgjuar. Brenda Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave, Ekipi i Vlerësimit (MAT) ndihmon komunitetet të rindërtojnë ne menyre sa me efikase. Objektivat e saj kryesore janë të inspektojë ndërtesat dhe infrastrukturë përkatëse, të kryejë analiza mjeko-ligjore inxhinierike për të përcaktuar shkaqet e dështimit strukturore dhe sukses, dhe të rekomandojë veprime që shteti dhe qeveritë lokale, industrinë e ndërtimit dhe organizatat e Kodit të Ndërtimit mund të ndërmarrin për të zvogëluar dëmet e ardhshme dhe për të mbrojtur jetën dhe prona në zonat e rrezikshme.

E vendosur në Ndërtesen e Degës se Shkencës se Administratës së Sigurimeve per Përmbytjet (FIMA) në selinë e FEMA, MAT përdor një qasje me konsensus si nga ekspertët publike lëndore dhe ato nga industria private për të identifikuar të gjeturat dhe rekomandimet kyçe për ndërtimin e performancës pas fatkeqësive të mëdha.

Bazuar në punën e MAT, rekomandimet janë dorëzuar tëk dy organizatat, ne Shtetin e New York-ut dhe ne Agjencine per Kodet e ndërtimit të qytetit te Nju Jorkut për të forcuar ligjet ne lidhje me kodet e ndertimit ne zonat me rrezik permbytje. Ka pasur ndërveprim të gjerë me iniciativat e ndermarra nga Zyra e Kryetarit te Bashkesise se Nju Jorkut ne lidhje me përfshirjen ofrimin e rekomandimeve për Zyrën e Rimëkëmbjes dhe Strehimit mbi mundësitë e lehtësimit te demeve dhe rindërtimit nga Sandy.

Të marra të gjitha së bashku, puna e MAT dhe ekspertiza e Nderteses se Shkencave është duke ndihmuar per të informuar të dyja rikuperimin e shkurtër dhe afatgjatë dhe per të ndikuar ne vendimet e rindërtimit qe po ndodh tani dhe në të ardhmen. Këto përpjekje të mbështesë drejtpërdrejt theksin mbi rindërtimin me rezistentence nga katastrofat dhe kodeve të ndërtimit të gjetura në planet strategjike te FEMA dhe FIMA.

Ndërsa Uragani Sandy shkatërroje zonat bregdetare në të gjithë qytetin e Nju Jorkut, ajo nuk ndikojnë në të gjitha ndërtesat dhe infrastrukturën në mënyrë të barabartë. Pjesë e qasjes MAT ndaj rindërtimit efikas është që të shqyrtojë se çfarë funksionon dhe çfarë jo. Për shembull, Kompleksi i New York University Medical Center Langone ka shtatë ndërtesa, te ndërtuara të gjitha në kohë të ndryshme nga vitet 1940 deri në vitin 1997. Pas Uragani Sandy, vetëm një, Ndertesa Skirball, ishte plotësisht funksionale pas dy muajsh. Si ndërtesa më e re, ajo ishte e vetmja qe ishte ndërtuar pa një bodrum, do të thotë se pajisjet e saj te sherbimeve ishin te ruajtura mbi zonen e përmbytjes.

Duke punuar me partnerët lokale, shtetërore dhe federale dhe sektorit privat, studimet e MAT do të përdoret për të ndihmuar në krijimin e kodeve të Ndertimit dhe Standarteve te përmirësuara-rezistente ndaj fatkeqësive, dizajne, metodat, materialet, dhe praktikat më të mira për ndërtimet e reja si dhe per riparimin dhe rimëkëmbjen post-katastrofave.

Në Nju Jork, MAT është duke studjuar:

• Ndërtesat e banimit përgjatë bregut të New York City dhe Long Island

• Ndertesat e larta ne Manhattan

• Spitalet në New York City dhe Long Island

• Policite, zjarrfikset, ndertesat komunale dhe shkollore në qytetin e Nju Jorkut dhe Long Island

• Objekteve të tjera kritike të tilla si stacionet e tranzitit dhe stacionet e gazit në Manhattan dhe lagjet e tjera

Për të arritur qëllimin e saj, MAT është i përbërë nga nën ekipe, secili me një fokus të veçantë: Bregdetare; Spitalet dhe infrastruktura të tjera kritike; Ndertesat e Larta, Policia, zjarrfikset, Shkollat dhe objektet Historike. Çdo nën-ekip ka anëtarë nga grupet e interesit dhe agjencitë e ndryshme, duke përfshirë FEMA, Instituti Kombëtar i Standarteve dhe Teknologjisë, Dega e Rritjes se Kostos, Shoqata Kombëtare e Ndërtimit të Shtëpive, Departamenti Amerikan i Strehimit dhe Zhvillimit Urban, përfaqësues të industrisë dhe ekspertët të arsimit të lartë si dhe çështjeve kombëtare.

Ulja e suksesshme e rrezikut varet pjesërisht në aplikimin e gjetjeve te MAT dhe rekomandimeve për ndërtimet e reja dhe rishikimin me shkëmbimin e informacionit dhe të teknologjisë në fuqi me shtetin dhe qeveritë lokale dhe sektori privat. Kjo ndarja e informacionit është kritike për procesin. FEMA gjerësisht shpërndan informacion duke përdorur një shumëllojshmëri të mediave, duke përfshirë:

• Një raport i MAT i cili do të hartojë vërejtjet, përfundimet dhe rekomandimet e hetimit MAT në Nju Jork. Një listë e plotë e Raporteve të kaluara MAT FEMA është në dispozicion në: fema.gov/fema-mitigation-assessment-team-reports

• Manualet teknike, fletushkat, keshilluesit e rimëkëmbjes dhe udhëzuesit

• Burimet e internetit

• Seminare dhe trajnime

Mësimet e nxjerra nga studimet e MAT do të përdoret gjithashtu për të ndihmuar në krijimin e kodeve dhe standarteve të ndertimeve te përmirësuara dhe me rezistente ndaj fatkeqësive, dizajne, materialet, metodat dhe praktikat më të mira për dërtimet e reja si dhe riparimin dhe shërimin mbas-katastrofave.

Per Aktivitete Shkencore ne lidhje me Uraganin Sandy dhe per burime te metejshme, ju lutem vizitoni fema.gov/building-science/hurricane-sandy-building-science-activities-resources.

Për më shumë informacion, shihni Shkencen e Ndertimit FEMA në faqen MAT fema.gov/mitigation-assessment-team-program.

Nëse keni ndonjë pyetje shtesë rreth Shkences se Ndertimit FEMA, ju lutem shikoni tek Shkenca e Ndertimit FEMA tek pyetjet më të shpeshta në fema.gov/building-science.

Last Updated: 
05/09/2013 - 16:18
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top