Federal Emergency Management Agency

FEMA i Hazard Mitigation Grant Program (HMGP)

Main Content
Release date: 
03/26/2013
Release Number: 
FS-27

FEMA i Hazard Mitigation Grant Program (HMGP)

 • Oficjalna deklaracja stanu klęski żywiołowej umożliwia agencji FEMA uruchomienie programu grantów z przeznaczeniem na długoterminowe eliminowanie określonych zagrożeń. Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa nie mogą bezpośrednio ubiegać się o granty od władz stanu lub FEMA, ale uprawnione jednostki terytorialne lub prywatne organizacje non-profit mogą składać wnioski w imieniu osób fizycznych i przedsiębiorstw.

Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD) i Community Development Block Grant Program – CDBG

 • HUD udostępnia program elastycznych grantów ramowych, które mają pomagać władzom miast, hrabstw i stanów naprawić zniszczenia powstałe w wyniku ogłoszonego przez Prezydenta stanu klęski żywiołowej, zwłaszcza w rejonach o niskim i umiarkowanym poziomie dochodów. Osoby fizyczne nie mogą być wnioskodawcami w tym programie. Władze stanu i lokalne mogą ubiegać się o granty ramowe, aby z tych środków wspomagać osoby i przedsiębiorstwa potrzebujące pomocy.

Jak można wykorzystać granty HMGP:

 • Nabycie i przenoszenie (wykup) nieruchomości.
  • Wykup i likwidacja budynków położonych na terenach zalewowych. Budynki są poddawane rozbiórce lub przenoszone, a teren przechodzi na własność gminy.
  • Wykup nieruchomości odbywa się na zasadzie dobrowolnej, a programem zarządzają władze stanu.
 • Podnoszenie poziomu budynków narażonych na zalanie
 • Modernizacja przeciwpowodziowa budynków
 • Miejscowe przedsięwzięcia związane z zabezpieczeniem przed powodzią

Jak można wykorzystać granty CDBG:

 • O finansowaniu konkretnych przedsięwzięć z puli grantu CDBG decydują władze stanu i władze lokalne.
 • Program CDBG w stanie Nowy Jork udostępnia pomoc finansową uprawnionym aglomeracjom, miastom i wsiom na zapewnienie godnych i dostępnych cenowo mieszkań i form zagospodarowania przestrzeni oraz stwarzania dogodnych warunków ekonomicznych, zwłaszcza dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach.
 • Program wspiera inicjatywy i projekty mające na celu pomoc dla rodzin o niskich i umiarkowanych dochodach, tworzenie miejsc pracy dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, eliminowanie slumsów i degradacji społecznej dzielnic oraz realizowanie potrzeb społeczności lokalnych w przypadku, gdy ich niespełnienie mogłoby nieść poważne i nieodległe w czasie skutki dla zdrowia i dobrobytu tych społeczności.
Last Updated: 
03/26/2013 - 16:48
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top