Main Content

Jesteś poszkodowanym w huraganie Sandy? Skąd uzyskać pomoc przy usuwaniu szkód

Release date: 
03/25/2013
Release Number: 
FS- 22

 

 

Program pomocy indywidualnej

Program pomocy indywidualnej FEMA zapewnia wsparcie finansowe lub bezpośrednią pomoc osobom, które mają poważne potrzeby i wydatki związane z klęską żywiołową i nie są w stanie same im sprostać.

 Włśiciele uszkodzonych nieruchomośi mogąuzyskaćtymczasowe dofinansowanie kosztów lokalu zastęczego na czas remontu lub odbudowy domu.

 Oferowane sązapomogi dla włśicieli domów usuwająych zniszzenia po huraganie, które nie sąobjęe ubezpieczeniem.

c

Urzą ds. drobnej przedsięiorczośi (SBA)

SBA przyznaje pożczki celowe z przeznaczeniem na podniesienie poziomu nieruchomośi lub zabezpieczenie budynków przed skutkami powodzi.

 Włśiciele nieruchomośi (takż włśiciele modułw w zamknięych osiedlach i wspólnotach) mogąuzyskaćdo 200 000 dolarów na naprawęlub odbudowębudynków uszkodzonych w klęce żwiołwej.

 Włśicielom i najemcom domów moż przysłgiwaćtakż do 40000 dolarów na odtworzenie mająku ruchomego.

 Firmy i prywatne organizacje non-profit mogąpożczyćdo 2 mln dolarów na naprawęlub odtworzenie zniszczonego mająku.

Wnioski moża skłdaćprzez Internet pod adresem https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA lub osobiśie w dowolnym centrum kryzysowym (aby znaleźćnajbliżze centrum kryzysowe, należ użćwitryny internetowej www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers lub m.fema.gov w przypadku tabletu lub smartfonu. Więej informacji moża uzyskaćpod numerem 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Alternatywnie moża uzyskaćpomoc, wysyłją wiadomośće-mail na adres DisasterCustomerService@sba.gov lub korzystają ze strony www.sba.gov.

Narodowy Program UbezpieczeńPowodziowych

Ponieważstandardowe ubezpieczenie domów i mieszkańnie obejmuje skutków powodzi, należ sięprzed niązabezpieczyćoddzielnie.

 Polisy NFIP sąoferowane i obsłgiwane przez wiele prywatnych firm ubezpieczeniowych.

 Włśiciele nieruchomośi w regionach wysokiego ryzyka (obszary o wysokim zagrożniu powodziowym) mająobowiąek zakupu ubezpieczenia od skutków powodzi, jeśi mająkredyt hipoteczny od instytucji podlegająej przepisom federalnym.

 Dom jednorodzinny moż byćubezpieczony od zniszczeńpowodziowych na kwotędo 250 000 dolarów.

Na prowadzonej przez FEMA stronie floodsmart.gov zawarto informacje na temat ubezpieczeńi zagrożńpowodziowych. Dodatkowe informacje o klasyfikacji terenów pod wzglęem zagrożnia powodziowego w Nowym Jorku moża znaleźćna stronie region2coastal.com lub pod numerem 888-379-9531.

Increased Cost of Compliance (ICC)

ICC to opcja uwzglęniana w wielu polisach w programie NFIP. Przewiduje ona wypłtędo 30 000 dolarów na pokrycie kosztów prac zabezpieczająych budynek przed zniszczeniami powodziowymi.

 Roszczenia ICC sąrozpatrywane oddzielnie od roszczeńz tytuł standardowych polis powodziowych.

 Więej informacji moża uzyskaću włsnego ubezpieczyciela lub od numerem bezpłtnej linii telefonicznej NFIP: 800-427-4661

(TTY 800-427-5593).

Hazard Mitigation Grant Program (HMGP)

Program HMGP udostęnia śodki dla włdz stanowych i lokalnych

na odbudowęinfrastruktury. Jakkolwiek osoby fizyczne nie mogąubiegaćsięo te śodki, uprawniony podmiot moż zwrócićsięo pomoc w imieniu osoby mieszkająej na obszarze jego kompetencji.

 Finansowane prace to podnoszenie poziomu instalacji oraz wykup nieruchomośi.

 Więej informacji pod adresem www.dhses.ny.gov/oem/event/sandy/mitigation

p

 

Last Updated: 
03/26/2013 - 16:21
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: