Federal Emergency Management Agency

Istnieje wiele powodów, aby zwracać się o pożyczkę udzielaną przez SBA w związku z katastrofą.

Main Content
Release date: 
01/17/2013
Release Number: 
NR-141

NOWY JORK – Powody, z których poszkodowani przez huragan Sandy mieszkańcy Nowego Jorku nie występują o niskooprocentowaną pożyczkę z amerykańskiej Administracji do spraw małych Firm są dokładnie tymi powodami, z których o taką pożyczkę powinni wystąpić – w terminie do 28 stycznia.

„Och, nie kwalifikuję się, a poza tym nie mam firmy.”

Większość pożyczek SBA trafia do osób indywidualnych lub rodzin, a oprocentowanie może wynosić zaledwie 1,688 przy terminie spłaty do 30 lat. Pożyczki udzielane właścicielom domów pomogą pokryć koszty naprawy lub wymiany podstawowego lokalu mieszkalnego. Pożyczki ułatwiają także właścicielom domów i najemcom odkupić mienie osobiste uszkodzone w wyniku nawałnicy.

„Nie chcę pożyczki lub nie mogę spełnić kryteriów jej przyznawania.”

Wypełnienie wniosku o pożyczkę nie oznacza zobowiązania wnioskodawcy do wzięcia pożyczki, ale osoby indywidualne i rodziny muszą wypełnić formularz wniosku o pożyczkę SBA, aby ubiegać się o inne granty i rodzaje pomocy, na przykład pomoc finansową na pokrycie kosztów leczenia i usług dentystycznych, napraw samochodów w związku z katastrofą, odzież i wyposażenie lokali mieszkalnych. Wypełnienie wniosku SBA spowoduje, że będzie kontynuowana federalna procedura likwidacji szkód i że wnioskodawca zachowa wszystkie możliwości uzyskania pomocy.

„Wypełnienie wniosku jest zbyt kłopotliwe.”

Wypełnienie wniosku zajmuje mniej niż 30 minut. Osoby poszkodowane mogą także otrzymać osobistą pomoc w dowolnym Ośrodku do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych lub Ośrodku SBA do spraw Pomocy Firmom w Związku z Klęską Żywiołową. Prostym, szybkim i łatwo dostępnym sposobem wypełnienia wniosku jest skorzystanie ze strony internetowej, na której zamieszczono elektroniczny formularz wniosku o pożyczkę SBA. Prosimy odwiedzić stronę https://DisasterLoan.sba.gov/ela. Wnioskodawca może także uzyskać informacje o stanie rozpatrzenia wniosku, dzwoniąc pod numer 800-659-2955 (800-877-8339 dla osób niesłyszących i niedosłyszących).

„Ale ja jestem najemcą, nie właścicielem nieruchomości.”

Najemcy, którzy potrzebują naprawić lub odkupić ważne składniki majątku utracone w wyniku huraganu Sandy, mogą otrzymać pomoc SBA. Najemcy mogą kwalifikować się do długoterminowych, niskooprocentowanych pożyczek SBA na naprawę lub odkupienie składników majątku osobistego, na przykład ubrań, samochodów lub urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w katastrofie.

„Zamierzam zaczekać na rozliczenie ubezpieczenia.”

Osoby poszkodowane nie powinny zwlekać ze złożeniem wniosku o pożyczkę SBA związaną z katastrofą do czasu rozliczenia ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeśli osoba poszkodowana nie wie dokładnie, jak część ich strat zostanie pokryta przez ubezpieczenie lub z innych źródeł, SBA rozpatrzy udzielenie pożyczki na pokrycie wszystkich strat (do górnej granicy wysokości pożyczek), pod warunkiem, że pożyczkobiorca zgodzi się na przeznaczenie otrzymanego odszkodowania na częściową lub całkowitą spłatę pożyczki. 

 „Jestem właścicielem budynku, ale nie jest on moim podstawowym miejscem zamieszkania.”

Jeśli wnioskodawca wykorzystuje posiadaną nieruchomość w swojej działalności gospodarczej, na przykład wynajmując lokale, może kwalifikować się do pomocy jako właściciel firmy. Proponujemy, aby złożyć wniosek i pozwolić, aby SBA rozstrzygała takie kwestie.

„Dlaczego przejmować się SBA, jeśli muszę wznieść dom lub go podwyższyć?”

Jeśli Twój wniosek o pożyczkę zostanie zaakceptowany, możesz kwalifikować się do wypłaty dodatkowych funduszy na inwestycje, pozwalających zabezpieczyć Twój majątek przed przyszłymi stratami. Do takich inwestycji mogą należeć podwyższenie domu, budowa murów oporowych lub umocnień na brzegu morza, instalacja pomp ściekowych itd.

„Wniosek naszych sąsiadów o pożyczkę SBA został odrzucony, a oni zarabiają więcej, niż my.”

Nie należy popełniać błędu eliminowania samego siebie.  Sytuacja każdej osoby jest wyjątkowa, a SBA będzie współpracować z wnioskodawcami, którzy oczekują, że będą mieć problemy z zakwalifikowaniem się do pożyczki.  Należy pamiętać, że jeśli właściciel nieruchomości lub najemca nie kwalifikuje się do pożyczki SBA, zostanie skierowany do FEMA w celu rozważenia możliwości przyznania innego grantu.

Pracownicy działu obsługi klientów SBA wydają i odbierają wnioski o niskooprocentowaną pożyczkę na likwidację skutków katastrofy oraz odpowiadają na pytania we wszystkich Ośrodkach do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w stanie Nowy Jork/FEMA.

Ośrodki SBA do spraw Pomocy Firmom w Związku z Klęską Żywiołową W celu odnalezienia najbliższego Ośrodka do spraw Pomocy Firmom w Związku z Klęską Żywiołową należy odwiedzić www.sba.gov lub zadzwonić pod numer 800-659-2955 (800-877-8339 dla osób niesłyszących lub niedosłyszących).

Istnieje wiele powodów, aby zwracać się o pożyczkę udzielaną przez SBA w związku z katastrofą – strona 3

W celu wyszukania najbliższego ośrodka można użyć lokalizatora ośrodków do spraw usuwania skutków klęsk żywiołowych na stronie www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers lub – w przypadku korzystania ze smartfonu lub tabletu – odwiedzić m.fema.gov. Osoby poszkodowane mogą także wpisać tekst „DRC” i swój kod pocztowy pod numer 43362 (4FEMA). Na przykład, jeśli mieszkasz na Staten Island, wpisujesz:  “DRC 10301.” Można też zadzwonić pod numer 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

Poszkodowani mogą także składać wnioski online w systemie Elektronicznego Składania Wniosku o Pożyczkę (ELA) na bezpiecznej stronie internetowej SBA https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na bezpłatny numer Działu Obsługi Osób Poszkodowanych SBA, 800-659-2955 (osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą dzwonić pod numer 800-877-8339). O pomoc można także zwracać się wysyłając wiadomość e-mail na adres DisasterCustomerService@sba.gov lub odwiedzając www.sba.gov.

Więcej informacji na temat huraganu Sandy w Nowym Jorku można znaleźć na stronie www.fema.gov/sandy-polski.

Last Updated: 
01/23/2013 - 10:40
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top