Emergency Preparedness Materials in Vietnamese (Families, Pets, Seniors, Disabled, Businesses) (8)

Main Content
Cover Image for Emergency Preparedness Materials in Vietnamese (Families, Pets, Seniors, Disabled, Businesses) album
Emergency preparedness materials in Vietnamese on the importance of emergency preparedness, before, during and after a disaster. Including information on families, pets, seniors, individuals with disabilities, and businesses.
Collection Created:
December 16, 2013
RSS Feed
 • Preparing Your Pets for Emergencies Makes Sense. Get Ready Now. - Vietnamese Language

  Go to Resource
  Tài Liệu Gập Ba về Thú Nuôi Sẵn Sàng - Một tài liệu gập ba có 2 mặt, chứa thông tin cho chủ thú nuôi và các gợi ý cho việc chủ động chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp cho thú nuôi.
 • Emergency Supply List - Vietnamese Language

  Go to Resource
  Các vật dụng khuyến nghị cần đưa vào Bộ Đồ Tiếp Liệu Cơ Bản Trong Trường Hợp Khẩn Cấp - Một danh sách tổng hợp các vật liệu được gợi ý sử dụng để chuẩn bị ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp tại nhà của một người và cho gia đình của họ.
 • Preparing Makes Sense For People with Disabilities and Special Needs. Get Ready Now. - Vietnamese Language

  Go to Resource
  Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Người Khuyết Tật và có Nhu Cầu Đặc Biệt - Một tài liệu gập tư có 2 mặt, đủ màu sắc cung cấp thông tin dành riêng cho Người Mỹ khuyết tật và có các nhu cầu đặc biệt khác liên quan đến việc chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.
 • Family Emergency Plan - Vietnamese Language

  Go to Resource
  Kế Hoạch Ứng Phó Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Cho Gia Đình - Kế Hoạch Ứng Phó Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Cho Gia Đình nhằm giúp đỡ việc liên lạc và xác định vị trí các thành viên gia đình trong thời gian xảy ra thảm họa.
 • Preparing Makes Sense For Older Americans. Get Ready Now. - Vietnamese Language

  Go to Resource
  Tài Liệu Gập Tư về việc Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Người Mỹ Cao Tuổi - Một tài liệu gập tư có 2 mặt, đủ màu sắc, cung cấp thông tin dành riêng cho Người Mỹ Cao Tuổi và các lời khuyên về cách chuẩn bị ứng phó trong những tình huống khẩn cấp.
 • Every Business Should Have a Plan - Vietnamese Language

  Go to Resource
  Tài Liệu Gập Tư về Doanh Nghiệp Sẵn Sàng - Một tài liệu gập tư đủ màu sắc, đưa ra các lời khuyên về việc chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp cho doanh nghiệp
 • Preparing Makes Sense. Get Ready Now. - Vietnamese Language

  Go to Resource
  Tài Liệu Gập Ba “Hãy Sẵn Sàng Ngay Bây Giờ - Một tài liệu gập ba có 2 mặt, đủ màu sắc, giải thích tầm quan trọng của việc chuẩn bị ứng phó trong trường hợp khẩn cấp cho người Mỹ và gia đình họ
 • Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids-Ready Kids (Vietnamese)

  Go to Resource

  Emergency Supply Kit Checklists for Parents and Kids in Vietnamese

  Chắc chắn rằng bạn có đồ tiếp liệu đủ dùng trong tối thiểu ba ngày. Hãy nghĩ đến nơi mà bạn sinh sống và nhu cầu của mình. Xem xét việc chuẩn bị một bộ dụng cụ lớn trong nhà và một bộ dụng cụ cầm tay nhỏ hơn trong xe hơi hay nơi làm việc của bạn.

Back to Top