Plan Ijans Fanmi - Family Emergency Plan - Haitian Creole

Main Content
Cover photo for the document: Plan Ijans Fanmi - Family Emergency Plan - Haitian Creole
Document is in Haitian Creole - Asire ou ke fanmi ou genyen yon plan an ka ta genyen yon ijans. Avan yon ijans, chita ansanm epi deside kijan youn pral antre an kontak ak lòt, kote nou prale ak kisa nou pral fè pandan yon ijans. Kenbe yon kopi plan sa a nan twous ak atik pou ijans ou an oubyen yon lòt kote an sekirite ou kapab jwenn li si ta genyen yon dezas.
SizePublication Date
Icon for file of type application/pdfPlan Ijans Fanmi - Family Emergency Plan - Haitian Creole (Haitian)
Document in in Haitian Creole - Asire ou ke fanmi ou genyen yon plan an ka ta genyen yon ijans. Avan yon ijans, chita ansanm epi deside kijan youn pral antre an kontak ak lòt, kote nou prale ak kisa nou pral fè pandan yon ijans. Kenbe yon kopi plan sa a nan twous ak atik pou ijans ou an oubyen yon lòt kote an sekirite ou kapab jwenn li si ta genyen yon dezas.
163.29KApril 16, 2008
Back to Top