Federal Emergency Management Agency

Sa Pou Fè Biznis Ou oswa Bitasyon Agrikòl ou Te Domaje

Main Content

Prè pou biznis ak bitasyon agrikòl disponib pou moun ki te gen domaj nan lokal biznis yo dega ekonomik. Enterè prè enterè ba sa yo disponib nan Small Business Administration (Administrasyon Ti Biznis) ak nan Farm Service Agency (FSA) (Ajans Sèvis Agrikòl) pou repare oswa ranplase kay ki domaje ki pa pwoteje nan asirans, epi pou bay fon woulman.

Ou kapab jwenn enfòmasyon nan Disaster Recovery Center (DRC) (Sant Sekou pou Katastwòf) ki ka prepare apre Prezidan an deklare yon gwo katastwòf. Ou kapab rele tou nimewo 1-800-621-FEMA (TTY: 1-800-462-7585) pou jwenn enfòmasyon. Ou kapab ale nan biwo FSA Konte a oswa nan youn nan sesyon enfòmasyon SBA ki fèt nan zòn ki gen katastwòf yo.

Answit, Sèvis Pwolongasyon Depatman Agrikilti Etazini (U.S. Department of Agriculture) bay enfòmasyon ak dokiman pou kiltivatè yo, pwopriyetè ranch yo, ak lòt moun sou sa yo kapab fè pou pwoteje tèt yo ak pwopriyete yo kont danje ki asosye avèk katastwòf yo. Enfòmasyon yo disponib sou sijè tankou: netwayaj pwopriyete domaje a, prekosyon nan enstalasyon sanitè, kontwòl ensèk, preparasyon manje nan yon ijans, aksyon pou reparasyon nan bitasyon agrikòl ki domaje, ak modènizasyon ekipman ak pwopriyete ki domaje.

Last Updated: 
08/01/2014 - 13:44
Back to Top