Federal Emergency Management Agency

Pwogram Sibvansyon ak Èd pou Moun

Main Content

Yo bay Tiliv Enfòmasyon sou Asistans Federal pou Katastwòf (CFDA) pou ede ou jwenn enfòmasyon sou Entènèt nan sitwèb CFDA.

Èd pou Katastwòf
(Nimewo CDFA: 97.048, 97.049, 97.05)
Provides money or direct assistance to individuals, families and businesses in an area whose property has been damaged or destroyed and whose losses are not covered by insurance.

Pwogram Èd ak Fòmasyon pou Bay Konsèy Lè Gen Kriz
(CDFA Number: 97.032)

Bay lajan siplemantè pou sèvis konsè Eta yo pou kriz akoutèm pou moun ki afekte nan zòn Prezidan an deklare ki gen katastwòf.

Sèvis Legal pou Katastwòf
(Nimewo CDFA: 97.033)

Bay èd legal gratis pou moun ki viktim nan katastwòf.

Pwogram Èd pou Chomaj akòz Katastwòf
(Nimewo CDFA: 97.034)

Bay avantaj pou chomaj ak sèvis pou jwenn travay ankò pou moun ki vin nan chomaj akòz gwo katastwòf yo.

Pwogram Nasyonal Asirans pou Inondasyon
(Nimewo CDFA: 97.022)

Pèmèt mèt kay yo ki patisipe nan kominote yo achte asirans kòm yon pwoteksyon kont pèt nan inondasyon epi poutèt sa Eta a ak règleman jesyon plèn ki ekspoze nan inondasyon nan kominote a redui domaj inondasyon yo pidevan.

Gade tout Sibvansyon FEMA yo

Last Updated: 
08/01/2014 - 13:59
Back to Top