Federal Emergency Management Agency

Resous pou Moun ki Viktim nan Ouragan Sandy nan New York

Main Content
Release date: 
03/29/2013
Release Number: 
Fact Sheet 26

 

Ajans Federal pou Jesyon Ijans, patnè federal yo, minisipalite lokal yo ak òganizasyon volontè yo ap travay pou satisfè bezwen sekou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York.

 

Resous pou Satisfè Bezwen Enpòtan yo

 

Sèvis Legal pou Katastwòf

 

Asosyasyon Bawo Eta New York mete anplas yon liy èd pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy epi ki gen kesyon legal. Rele 800-699-5636, lendi - vandredi 9am - 5pm.

 

Asistans pou Chomaj Akòz Katastwòf

 

Moun ki viktim ki kalifye yo gen jiska 29 mas pou aplike pou Asistans pou Chomaj akòz Katastwòf. Rele 888-209-8124

(si ou nan eta a) oswa 877-358-5306 (si ou deyò eta a).

 

Liy Èd pou Soufrans akòz Katastwòf la

 

Liy Èd pou Soufrans akòz Katastwòf la ofri konsèy ak sipò pou kriz 24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn ak 365 jou chak ane pou nenpòt moun, nenpòt kote nan Etazini nan telefòn gratis, liy dirèk plizyè lang 800-985-5990. Moun ki viktim yo ka voye tèks SMS ‘TalkWithUs’ tou (pou Anglè) oswa ‘Hablanos’ (pou Panyòl) nan 66746.

 

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Liy Dirèk pou Soufrans akòz Katastwòf la ak konsèy pou soufrans akòz katastwòf la, konsèy ak dokiman pou siviv ak plis enfòmasyon, tanpri konekte sou entènèt nan sitwèb disasterdistress.samhsa.gov.

Resous pou Retounen nan Aktivite

 

Depatman Etazini pou Lojman ak Devlopman Iben

 

HUD gen pwogram pou bay plis chwa lojman pou fanmi ki deplase akòz Ouragan Sandy. Pou jwenn plis enfòmasyon, konekte sou entènèt nan sitwèb portal.hud.gov/hudportal/HUD.

 

Fon pou Reparasyon ak Rekonstwiksyon Kay Akòz Katastwòf

 

Gouvènè Cuomo mete anplas yon sibvansyon jiska $10,000 dola pou moun ki viktim ki te resevwa yon sibvansyon maksimòm FEMA men ki pa t satisfè bezwen yo. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele 855-697-7263.

 

National Grid

 

National Grid ofri finansman jiska $1,000 dola pou kliyan ki pran domaj fizik epi ki te pèdi sèvis gaz natirèl yo akòz ouragan an. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele 877-696-4743.

 

Eliminasyon Salte, Ranmasaj Debri ak Sipresyon Mwazi pou Ijans

 

Aplikan kalifye ki bezwen asistans pou eliminasyon salte, ranmasaj debri ak sipresyon mwazi, rele liy dirèk enfòmasyon zòn ou. Moun ki viktim nan konte Bronx, Kings, New York, Queens oswa Richmond, rele 3-1-1. Moun k ap viv nan konte Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster oswa Westchester, rele 2-1-1.

Èske ouragan an te afekte biznis ou?

Prè jiska $2 milyon dola ki gen ti enterè disponib nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken https://disasterloan.sba.gov/ELA

800-659-2955 (TTY 800-877-8339)

 

Lòt Resous pou Biznis

Community Development Corporation of Long Island (Konte Suffolk)

631-471-1215 estansyon 19, Lendi-Vandredi 9am-5pm

Empire State Development Agency

www.empire.state.ny.us/sandyassistance.asp

855-697-7263

Fon Prè Administrasyon Ti Biznis Eta New York pou Ijans (prè jiska $25,000 dola)

www.esd.ny.gov

855-697-7263

Last Updated: 
03/29/2013 - 12:38
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top