Main Content

FEMA Pwolonje Pwogram Asistans Pou Abri Tranzisyonèl nan New York

Release date: 
03/27/2013
Release Number: 
NR-191

NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 21 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki pa kapab retounen lakay yo, rete nan otèl patisipan yo.

Nouvo dat pou moun yo ki te otèl la nan pwogram TSA se 14 avril 2013. FEMA ap rele aplikan ki kalifye pou pwolongasyon an pou fè yo konnen nouvo dat pou yo kite otèl la.

Pwogram Asistans Abri Tranzisyonèl pwovizwa pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy ki gen kay yo ki te domaje yon fason grav oswa ki detwi pou rete nan yon otèl pou yon kantite tan limite. FEMA peye frè pou chanm ak taks yo dirèkteman ba otèl la.

Yo te apwouve pwolongasyon an pou ede aplikan ki toujou kalifye pou pwogram nan pou rete nan otèl yo pandan FEMA ak patnè eta li yo ak patnè lokal li yo ap travay pou idantifye solisyon lojman alontèm. Y ap evalye tout aplikan pou TSA ki rete nan otèl yo kounye a pou konnen si yo kontinye kalifye.

FEMA ap kontinye travay nan tèt ansanm avèk patnè eta a, patnè lokal yo ak patnè ajans volontè yo pou ede aplikan yo nan asistans lan ak nan responsab dosye jeneral pou idantifye yo ak fè tranzisyon yo nan lojman ki apwopriye pou yon ti tan oswa alontèm.

Manje, koutfil ak lòt frè asosye pa garanti, epi aplikan yo responsab pou nenpòt depans lojman ki pi plis pase alokasyon ki otorize a. Pwogram nan pa ranbouse depans pou otèl ki te fèt anvan yo.

Last Updated: 
03/27/2013 - 16:21
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: