Main Content

Liy Enfòmasyon FEMA ofri anpil sèvis pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York

Main Content
Release date: 
03/14/2013
Release Number: 
NR-186

NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy ki te enskri nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans pou asistans akòz katastwòf la kapab pran avantaj nan anpil sèvis ki disponib nan liy enfòmasyon FEMA, 800-621-3362 (pou pale, 7-1-1/Relè) oswa (TTY) 800-462-7585.

Moun ki viktim yo kapab tcheke sitiyasyon aplikasyon yo, fè chanjman nan enfòmasyon pou kontakte yo, epi aprann kijan asirans yo afekte asistans FEMA yo.

Viktim yo kapab rele liy èd la nan:

  • Fè chanjman nan enfòmasyon sou asirans yo
  • Resevwa enfòmasyon sou pwosesis enspeksyon lakay yo
  • Mete oswa retire non yon moun ki deziyen pou pale pou aplikan an
  • Chèche konnen si FEMA bezwen plis enfòmasyon sou reklamasyon yo
  • Fè FEMA konnen kondisyon lojman aplikan an
  • Aprann kijan pou konteste yon desizyon FEMA sou aplikasyon yo
  • Jwenn repons pou lòt kesyon yo ta ka genyen sou aplikasyon yo

Orè liy enfòmasyon an se 7 a.m. jiska 10 p.m. EDT, sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi. Gen operatè ki pale plizyè lang ki la. Pou lang ki pa Angle ak Panyòl, rele Liy Asistans FEMA pou Lang pou gratis nan nimewo 866-333-1796. Viktim yo kapab konekte sou entènèt tou nan sitwèb DisasterAssistance.gov oswa nan m.fema.gov.

Dat limit pou enskri pou asistans posib pou katastwòf la se 29 mas 2013. FEMA ofri èd finansye pou viktim ki kalifye ki nan zòn gouvènman federal la deklare ki gen katastwòf pou garanti pèt ki pa asire yo ak depans enpòtan ki pa garanti nan lòt mwayen.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen, Twitter.com/FEMASandy, Facebook.com/FEMASandy ak FEMA.gov/blog.

Last Updated: 
03/14/2013 - 14:06
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top