Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
12/19/2012
NOUYÒK ─ Sant Konvalesans apre Dezas nan tout Nouyòk ap kontinye bay asistans rapid pou chak kliyan, fas-a-fas pou sivivan Siklòn Sandy yo pandan sezon fèt yo. Sant yo pral louvri kò dabitid 24...
New York
12/18/2012
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans ak patnè federal nou yo ap travay nan tèt ansanm avèk eta a pou satisfè bezwen lojman Nouyòkè ki deplase yo akòz Ouragan Sandy. Priyorite nou se pou ede moun...
New York
12/18/2012
NEW YORK ­­­­– Moun ki viktim nan Ouragan Sandy gen jiska 7 p.m. samdi 22 desanm pou ale nan Sant Sekou pou Katastwòf nan Uniondale ki nan Konte Nassau. Adrès sant lan se Mitchell Field Athletic...
New York
12/17/2012
NEW YORK – Nouyòkè ki kòmanse pwosesis rekonstwiksyon an ap jwenn plis opòtinite pou resevwa enfòmasyon teknik sou amelyorasyon pou pwoteje kay yo kont ouragan pidevan yo. Apre madi 18 desanm,...
New York
12/16/2012
NEW YORK – Senk (5) zouti tounèf pou ede moun ki soud, moun ki mal pou tande oswa moun ki avèg epi ki sèvi pou Ajans Federal pou Jesyon Ijans bay repons pou katastwòf Ouragan Sandy. Nan sant sekou...
New York
12/16/2012
NOU YÒK – Asosyasyon ant Eta Nou Yòk, Nou Yòk Siti, lòt minisipalite, Enjenyè Kò Lame [Army Corps of Engineers] ak Ajans Administrasyon Ijans Federal [Federal Emergency Management Agency] fè yon...
New York
12/13/2012
NEW YORK – Ajans Federal Jesyon Ijans lan angaje'l pou'l ede tout sivanvan katastwòf New York yo rekipere nan Siklòn Sandy, kit se sitwayen Ameriken, resòtisan ki pa sitwayen ak Etranje ki Kalifye....
New York
12/12/2012
NEW YORK – Jodi a, Ajans Federal pou Jesyon Ijans te anonse li bay prèske $4 milyon dola pou de (2) gouvènman lokal pou ede peye pou depans ki asosye avèk egzekisyon Pwogram Sheltering and Temporary...
New York
12/11/2012
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy gen jiska 6 p.m. vandredi 14 desanm pou ale nan Sant Sekou pou Katastwòf nan Meadowmere Park ki nan Konte Nassau.   Sant lan nan 14 Meyer Ave., Lawrence,...
New York
12/07/2012
K.  Si mwen se yon imigran ki pa gen papye, èske mwen kalifye pou asistans pou bezwen ki asosye avèk Ouragan Sandy? Wi, ou ka kalifye nan anpil diferan pwogram ajans leta ak ajans lokal, ak ajans...
New York

Pages

Back to Top