Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
01/17/2013
NOUYÒK – Sant Sekou akòz katastwòf nan Nouyòk yo pral sispann bay sèvis jou lendi 21 janvye 2013 pou obsève jou konje Martin Luther King Jr. a. Sant yo pral rekòmanse bay sinistre siklòn Sandy yo...
New York
01/11/2013
NOUYÒK – Sinistre siklòn Sandy nan Nouyòk yo pa rete anpil tan ankò pou yo ale nan kat Sant Sekou akòz katastwòf.Leta Nouyòk ak Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA) sipèvize avèk anpil atansyon ale...
New York
01/08/2013
Aplikasyon pou prete lajan nan SBA se pati ki enpòtan nan pwosesis la NEW YORK – Nan apeprè mwatye inèdtan, moun ki te viktim nan Ouragan Sandy nan New York kapab fè yon gwo diferans nan sekou yo...
New York
01/07/2013
NEW YORK – Dat limit 28 janvye a ap rive pou moun ki te viktim nan Ouragan Sandy ki nan 13 konte New York gouvènman an deziyen yo pou enskri nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans pou jwenn èd akòz...
New York
01/07/2013
NOUYÒK – Madi 8 janvye a 8:00 a.m., Leta Nouyòk ak Ajans ki Jere Ijans (FEMA) pral louvri nan Brooklyn, yon nouvo Sant sekou akòz katastwòf pou l bay sinistre Siklòn Sandy yo èd endividyèlman e fas-a...
New York
01/05/2013
Aktivasyon Plan Operasyon pou Ijans te pèmèt lopital la ak kay retrèt yo rete louvri, trete pasyan yo pandan Ouragan Sandy New York – Ajans Federal pou Jesyon Ijans te anonse yon sibvansyon nan...
New York
01/03/2013
NEW YORK – Lè Thomas O’Grady te deside bati yon kay sou East Atlantic Beach, katye kote li grandi a, li pa t konnen pou aprann li pa t kapab bati etaj prensipal li akòz nouvo kòd konstwiksyon lokal...
New York
01/02/2013
NEW YORK – Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans ap louvri nan yon nouvo Sant Sekou pou Katastwòf nan Brooklyn a 8 a.m. jedi 3 janvye pou bay èd apa pou chak moun fas-a-fas pou moun ki...
New York
12/26/2012
NEW YORK—Moun Eta New York ki viktim nan Ouragan Sandy ki gen bezwen ki asosye avèk katastwòf la epi ki pa kapab satisfè avèk asistans federal ak asistans eta a ap gen aksè kounye a nan sèvis jesyon...
New York
12/22/2012
 NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans se sèlman yon pati nan ekip sekou pou katastwòf. Plizyè kalite resous lokal, resous eta ak resous federal disponib pou ede Nouyòkè yo repare oswa rebati kay...
New York

Pages

Back to Top