Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
01/31/2013
NEW YORK – Apre yon katastwòf, gen anpil sous sipò pou moun ki viktim yo lè y ap kòmanse retounen nan aktivite yo. Ajans Federal pou Jesyon Ijans se sèl pati yon ekip ki gen ajans federal, ajans eta...
New York
01/30/2013
NEW YORK – Tout Sant Sekou pou Katastwòf ki nan New York pral sispann ofri sèvis apati dimanch 3 fevriye 2013. Moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York toujou kapab resevwa asistans lan lendi...
New York
01/25/2013
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA), sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 30 jou pou moun ki viktim yo enskri pou asistans federal pou katastwòf. Nouvo dat limit pou...
New York
01/25/2013
NOUYÒK – Sivivan siklòn Sandy ki nan Nouyòk gen jiska 6 p.m. samdi 2 fevriye pou yo resevwa asistans nan twa sant sekou akòz katastwòf (Disaster Recovery Centers) ki nan Queens ak nan Brooklyn.Leta...
New York
01/24/2013
NOUYÒK – Depi siklòn Sandy te frape Leta Nouyòk, ajans volontè ak kominote a – ansanm avèk gwoup ki baze sou lafwa ap travay men nan lamen ak moun Nouyòk pou ede yo satisfè bezwen yo – e gen sèten...
New York
01/24/2013
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan sandy nan New York gen jiska 3 p.m. dimanch, 27 janvye 2013, pou yo ale nan Sant Sekou pou Katastwòf nan Holy Family Roman Catholic Church, 9719 Flatlands Ave.,...
New York
01/18/2013
NOUYÒK – Sant Asistans Ajans Federal ki jere ijans (FEMA) yo pral rekòmanse avèk orè nòmal yo ki se 7:00 a.m. jiska 1:00 a.m. Lè de lès (EST), sèt jou pa semèn, apatide dimanch 20 janvye 2013.Nimewo...
New York
01/17/2013
NOUYÒK – Rezon ki fè moun ki sinistre nan Nouyòk poutèt siklòn Sandy pa aplike pou yo fè prè a yon to enterè ki ba nan men Administrasyon Ti Antrepriz Lèzetazini (U.S. Small Business Administration...
New York
01/17/2013
New York – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 14 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki...
New York
01/17/2013
NOUYÒK – Sant Sekou akòz katastwòf nan Nouyòk yo pral sispann bay sèvis jou lendi 21 janvye 2013 pou obsève jou konje Martin Luther King Jr. a. Sant yo pral rekòmanse bay sinistre siklòn Sandy yo...
New York

Pages

Back to Top