Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
03/06/2013
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, nan tèt ansanm avèk Administrasyon Nasyonal Oseyanik ak Atmosferik, lanse dezyèm Semèn Preparasyon anyèl li pou Move Tan. Semèn nan ap konsantre sou ou,...
New York
02/28/2013
ATLANTA – Aministrasyon Ti Biznis Ameriken an (U. S. Small Business Administration) te pwolonje dat limit pou sivivan Siklòn Sandy nan New York yo retounen aplikasyon pou domaj fizik la, pou 29 Mas...
New York
02/28/2013
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York pral kapab ale nan sant sekou pou katastwòf nan Recreation Center ak Ice Arena, 700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY, 11561, ak nan Freeport...
New York
02/27/2013
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA), sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 30 jou pou moun ki viktim yo enskri pou asistans federal pou katastwòf. Kòm youn nan zòn ki pi...
New York
02/14/2013
NEW YORK – Èd akòz katastwòf ap kòmanse avèk enskripsyon nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans, epi dat limit lan 27 fevriye a ap rive nan yon ti tan. Mwens pase de (2) semèn rete pou moun ki viktim nan...
New York
02/05/2013
NEW YORK – Moun ki viktim yo ka pa konnen èd akòz katastwòf la yo bay nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken ki kapab pèmèt yo retounen nan aktivite yo yon fason ki pi entèlijan ak pi rapid pou biznis...
New York
02/05/2013
NEW YORK – Moun ki viktim yo ka pa konnen èd akòz katastwòf la yo bay nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken ki kapab pèmèt yo retounen nan aktivite yo yon fason ki pi entèlijan ak pi rapid pou biznis...
New York
02/04/2013
NOUYÒK – Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA) rekonèt gen sèten sivivan ki ka bezwen asistans anplis pou lwaye tanporè pou ede yo atenn objektif yo genyen pou lojman pèmanan. Pifò aplikan ki...
New York
02/01/2013
NEW YORK – Efò pou ranmasaj debri apre Ouragan Sandy nan New York prèske fini. Yo ranmase plis pase 95 pousan debri nan 95 jou apre ouragan an te frape New York.Sa gen ladan tout bagay depi pyebwa ki...
New York
02/01/2013
NEW YORK – Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans anonse apwobasyon $80 milyon dola nan sibvansyon Asistans Piblik pou ede kominote yo fè netwayaj ak retounen nan aktivite yo apre Ouragan...
New York

Pages

Back to Top