Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
03/29/2013
    Ajans Federal pou Jesyon Ijans, patnè federal yo, minisipalite lokal yo ak òganizasyon volontè yo ap travay pou satisfè bezwen sekou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York. Resous pou...
New York
03/29/2013
Pwogram Sibvansyon pou Rediksyon Danje – HMGP Apre yon deklarasyon pou gwo katastwòf, FEMA bay sibvansyon fleksib pou pwojè ki dwe bay solisyon alontèm pou yon risk espesyal. Moun ap biznis yo pa ka...
03/27/2013
NEW YORK – Sou demann Eta New York, Ajans Federal pou Jesyon Ijans apwouve yon pwolongasyon 15 jou pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy pou yo aplike pou èd akòz katastwòf la. Moun ki viktim yo gen...
New York
03/27/2013
NEW YORK — Asistans apre Katastwὸf pou Sivivan Siklὸn Sandy nan New York: Plis pase $3 Milya nan pèman Pwogram Asirans Inondasyon Nasyonal te fèt pou asire yo Plis pase $935 milyon nan sibvansyon ki...
New York
03/27/2013
NEW YORK – Ajans Jesyon Ijans lan solisite kandida pou patisipe nan Konsèy Preparasyon Jèn Ajans lan. Konsèy Preparasyon Jèn nan bay yon opὸtinite pou jèn lidè sèvi kὸm manm nan yon konsèy nasyonal...
New York
03/27/2013
NEW YORK – Lokatè New York yo ka kalifye pou resevwa sibvansyon siplemantè nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans. Pou lokatè yo konnen si yo kalifye, yo dwe ranpli ak remèt aplikasyon pou yo prete lajan...
New York
03/27/2013
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 21 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki...
New York
03/14/2013
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy ki te enskri nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans pou asistans akòz katastwòf la kapab pran avantaj nan anpil sèvis ki disponib nan liy enfòmasyon FEMA, 800-...
New York
03/13/2013
Latest study reveals increased flooding risk for some Bay Area Waterways   OAKLAND, Calif. – The U.S. Department of Homeland Security’s Federal Emergency Management Agency (FEMA) is working with the...
03/08/2013
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 14 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki...
New York

Pages

Back to Top