Main Content

News Releases

Main Content
11/17/2012
NEW YORK — Depi lè Ouragan Sandy te frape New York, Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA) te apwouve plis pase $480 milyon dola pou ede moun ka fanmi yo jwenn sekou nan katastwòf la.FEMA bay apèsi ki...
New York
11/16/2012
VIL NEW YORK — Depi lè Ouragan Sandy te frape New York, Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA) te apwouve plis pase $449 milyon dola pou ede moun ka fanmi yo jwenn sekou nan katastwòf la.FEMA bay...
New York
11/16/2012
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA), sou demann eta New York, apwouve yon pwolongasyon 30 jou nan pwogram Asistans pou Abri Pwovizwa (TSA).  Pwogram nan pèmèt moun ki aplike nan FEMA ki...
New York
11/15/2012
NEW YORK –  Ajans Federal pou Kontwòl Ijans gen 31 Sant Sekou nan New York pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy. Sonje kondisyon yo nan chak sant ka pa menm epi yo ka afekte lè pou yo louvri....
New York
Back to Top