Main Content

News Releases

Main Content
12/16/2012
NEW YORK – Senk (5) zouti tounèf pou ede moun ki soud, moun ki mal pou tande oswa moun ki avèg epi ki sèvi pou Ajans Federal pou Jesyon Ijans bay repons pou katastwòf Ouragan Sandy. Nan sant sekou...
New York
12/13/2012
NEW YORK – Ajans Federal Jesyon Ijans lan angaje'l pou'l ede tout sivanvan katastwòf New York yo rekipere nan Siklòn Sandy, kit se sitwayen Ameriken, resòtisan ki pa sitwayen ak Etranje ki Kalifye....
New York
12/12/2012
NEW YORK – Jodi a, Ajans Federal pou Jesyon Ijans te anonse li bay prèske $4 milyon dola pou de (2) gouvènman lokal pou ede peye pou depans ki asosye avèk egzekisyon Pwogram Sheltering and Temporary...
New York
12/11/2012
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy gen jiska 6 p.m. vandredi 14 desanm pou ale nan Sant Sekou pou Katastwòf nan Meadowmere Park ki nan Konte Nassau.   Sant lan nan 14 Meyer Ave., Lawrence,...
New York
12/07/2012
K.  Si mwen se yon imigran ki pa gen papye, èske mwen kalifye pou asistans pou bezwen ki asosye avèk Ouragan Sandy? Wi, ou ka kalifye nan anpil diferan pwogram ajans leta ak ajans lokal, ak ajans...
New York
12/04/2012
NEW YORK – Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans gen nouvo Sant Sekou pou Katastwòf  nan konte Nassau ak Ulster pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy. Men adrès yo ak orè sant sa yo:...
New York
12/03/2012
NEW YORK – Trèz (13) Sant Sekou pou Katastwòf chanje orè yo pandan y ap kontinye ede moun kin viktim nan Ouragan Sandy nan New York. Sant sekou yo se pwen inik pou viktim ouragan an ki kalifye pou...
New York
11/20/2012
NEW YORK — Depi Siklòn Sandy frape New York la, Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency) te apwouve plis pase $564 milyon dola pou ede moun ak fanmi rekipere yo apre katastwòf...
New York
11/20/2012
NEW YORK – Viktim Sandy nan Nouyòk te resevwa $564 milyon nan sibvansyon asistans federal pou ede yo ak dega tanpèt la te fè. Asistans la gen ladan $561 Milyon nan sibvansyon pou kay, ki gen yon...
New York
11/18/2012
NOUYÒK – Ajans Jesyon Ijans Federal la gen 30 Sant Retablisman Dezas pou ede viktim Siklòn Sandy yo. An plis, anviwon 1000 anplwaye relasyon kominote FEMA ap travay nan zòn ki te gen dega yo, kote y...
New York