Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
01/05/2013
Aktivasyon Plan Operasyon pou Ijans te pèmèt lopital la ak kay retrèt yo rete louvri, trete pasyan yo pandan Ouragan Sandy New York – Ajans Federal pou Jesyon Ijans te anonse yon sibvansyon nan...
New York
01/03/2013
NEW YORK – Lè Thomas O’Grady te deside bati yon kay sou East Atlantic Beach, katye kote li grandi a, li pa t konnen pou aprann li pa t kapab bati etaj prensipal li akòz nouvo kòd konstwiksyon lokal...
New York
01/02/2013
NEW YORK – Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans ap louvri nan yon nouvo Sant Sekou pou Katastwòf nan Brooklyn a 8 a.m. jedi 3 janvye pou bay èd apa pou chak moun fas-a-fas pou moun ki...
New York
12/26/2012
NEW YORK—Moun Eta New York ki viktim nan Ouragan Sandy ki gen bezwen ki asosye avèk katastwòf la epi ki pa kapab satisfè avèk asistans federal ak asistans eta a ap gen aksè kounye a nan sèvis jesyon...
New York
12/22/2012
 NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans se sèlman yon pati nan ekip sekou pou katastwòf. Plizyè kalite resous lokal, resous eta ak resous federal disponib pou ede Nouyòkè yo repare oswa rebati kay...
New York
12/19/2012
NOUYÒK ─ Sant Konvalesans apre Dezas nan tout Nouyòk ap kontinye bay asistans rapid pou chak kliyan, fas-a-fas pou sivivan Siklòn Sandy yo pandan sezon fèt yo. Sant yo pral louvri kò dabitid 24...
New York
12/18/2012
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans ak patnè federal nou yo ap travay nan tèt ansanm avèk eta a pou satisfè bezwen lojman Nouyòkè ki deplase yo akòz Ouragan Sandy. Priyorite nou se pou ede moun...
New York
12/18/2012
NEW YORK ­­­­– Moun ki viktim nan Ouragan Sandy gen jiska 7 p.m. samdi 22 desanm pou ale nan Sant Sekou pou Katastwòf nan Uniondale ki nan Konte Nassau. Adrès sant lan se Mitchell Field Athletic...
New York
12/17/2012
NEW YORK – Nouyòkè ki kòmanse pwosesis rekonstwiksyon an ap jwenn plis opòtinite pou resevwa enfòmasyon teknik sou amelyorasyon pou pwoteje kay yo kont ouragan pidevan yo. Apre madi 18 desanm,...
New York
12/16/2012
NOU YÒK – Asosyasyon ant Eta Nou Yòk, Nou Yòk Siti, lòt minisipalite, Enjenyè Kò Lame [Army Corps of Engineers] ak Ajans Administrasyon Ijans Federal [Federal Emergency Management Agency] fè yon...
New York

Pages

Back to Top