Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
01/24/2013
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan sandy nan New York gen jiska 3 p.m. dimanch, 27 janvye 2013, pou yo ale nan Sant Sekou pou Katastwòf nan Holy Family Roman Catholic Church, 9719 Flatlands Ave.,...
New York
01/18/2013
NOUYÒK – Sant Asistans Ajans Federal ki jere ijans (FEMA) yo pral rekòmanse avèk orè nòmal yo ki se 7:00 a.m. jiska 1:00 a.m. Lè de lès (EST), sèt jou pa semèn, apatide dimanch 20 janvye 2013.Nimewo...
New York
01/17/2013
NOUYÒK – Rezon ki fè moun ki sinistre nan Nouyòk poutèt siklòn Sandy pa aplike pou yo fè prè a yon to enterè ki ba nan men Administrasyon Ti Antrepriz Lèzetazini (U.S. Small Business Administration...
New York
01/17/2013
New York – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 14 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki...
New York
01/17/2013
NOUYÒK – Sant Sekou akòz katastwòf nan Nouyòk yo pral sispann bay sèvis jou lendi 21 janvye 2013 pou obsève jou konje Martin Luther King Jr. a. Sant yo pral rekòmanse bay sinistre siklòn Sandy yo...
New York
01/17/2013
NEW YORK – Pandan dat limit 28 janvye 2013 pou enskri pou asistans nan FEMA ap rive nan New York, ofisyèl sekou yo vle asire moun ki viktim yo jwenn tout enfòmasyon yo bezwen sou èd pou katastwòf....
New York
01/11/2013
NOUYÒK – Sinistre siklòn Sandy nan Nouyòk yo pa rete anpil tan ankò pou yo ale nan kat Sant Sekou akòz katastwòf.Leta Nouyòk ak Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA) sipèvize avèk anpil atansyon ale...
New York
01/08/2013
Aplikasyon pou prete lajan nan SBA se pati ki enpòtan nan pwosesis la NEW YORK – Nan apeprè mwatye inèdtan, moun ki te viktim nan Ouragan Sandy nan New York kapab fè yon gwo diferans nan sekou yo...
New York
01/07/2013
NEW YORK – Dat limit 28 janvye a ap rive pou moun ki te viktim nan Ouragan Sandy ki nan 13 konte New York gouvènman an deziyen yo pou enskri nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans pou jwenn èd akòz...
New York
01/07/2013
NOUYÒK – Madi 8 janvye a 8:00 a.m., Leta Nouyòk ak Ajans ki Jere Ijans (FEMA) pral louvri nan Brooklyn, yon nouvo Sant sekou akòz katastwòf pou l bay sinistre Siklòn Sandy yo èd endividyèlman e fas-a...
New York

Pages

Back to Top