Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
03/27/2013
NEW YORK — Asistans apre Katastwὸf pou Sivivan Siklὸn Sandy nan New York: Plis pase $3 Milya nan pèman Pwogram Asirans Inondasyon Nasyonal te fèt pou asire yo Plis pase $935 milyon nan sibvansyon ki...
New York
03/27/2013
NEW YORK – Ajans Jesyon Ijans lan solisite kandida pou patisipe nan Konsèy Preparasyon Jèn Ajans lan. Konsèy Preparasyon Jèn nan bay yon opὸtinite pou jèn lidè sèvi kὸm manm nan yon konsèy nasyonal...
New York
03/27/2013
NEW YORK – Lokatè New York yo ka kalifye pou resevwa sibvansyon siplemantè nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans. Pou lokatè yo konnen si yo kalifye, yo dwe ranpli ak remèt aplikasyon pou yo prete lajan...
New York
03/14/2013
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy ki te enskri nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans pou asistans akòz katastwòf la kapab pran avantaj nan anpil sèvis ki disponib nan liy enfòmasyon FEMA, 800-...
New York
03/08/2013
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 14 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki...
New York
03/06/2013
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, nan tèt ansanm avèk Administrasyon Nasyonal Oseyanik ak Atmosferik, lanse dezyèm Semèn Preparasyon anyèl li pou Move Tan. Semèn nan ap konsantre sou ou,...
New York
02/28/2013
NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York pral kapab ale nan sant sekou pou katastwòf nan Recreation Center ak Ice Arena, 700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY, 11561, ak nan Freeport...
New York
02/28/2013
ATLANTA – Aministrasyon Ti Biznis Ameriken an (U. S. Small Business Administration) te pwolonje dat limit pou sivivan Siklòn Sandy nan New York yo retounen aplikasyon pou domaj fizik la, pou 29 Mas...
New York
02/27/2013
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA), sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 30 jou pou moun ki viktim yo enskri pou asistans federal pou katastwòf. Kòm youn nan zòn ki pi...
New York
02/14/2013
NEW YORK – Èd akòz katastwòf ap kòmanse avèk enskripsyon nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans, epi dat limit lan 27 fevriye a ap rive nan yon ti tan. Mwens pase de (2) semèn rete pou moun ki viktim nan...
New York

Pages

Back to Top