Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
07/05/2013
NEW YORK – Ajans Federal Jesyon Ijans lan (Federal Emergency Management Agency), sou demand Eta New York la, te apwouve yon pwolonjman 30 jou pou pwogram Asistans Abri Tranziyon an (TSA: Transitional...
New York
04/26/2013
NOUYÒK – Kat Sant sekou apre dezas nan konte Nassau ak Suffolk ap tounen Sant kominotè ki fè prè nan ka dezas apatide 9 a.m. nan mèkredi 1ye me.Sant sa yo, ke se  Administrasyon Ti Antrepriz...
New York
04/26/2013
NOUYÒK – Sinistre Siklòn Sandy yo gen jiska 30 avril pou yo ale nan kat sant sekou apre dezas nan Vil Nouyòk.Espesyalis k ap travay avèk Ajans Federal ki Jere Ijans (FEMA) ak sa k ap travay nan...
New York
04/25/2013
NEW YORK – Nan sis mwa depi Ouragan Sandy te frape nan dat 29 oktòb 2012, gen pwogrè ki fèt nan repriz aktivite New York.Prèske tout debri yo ranmase. Anpil viktim retounen lakay yo, epi yo repare...
New York
04/24/2013
NOUYÒK – Sou demann Leta Nouyòk, Ajans Federal ki Jere Ijans lan (FEMA), apwouve yon pwolonjman 28 jou pou pwogram Asistans pou Lojman Pwovizwa (Transitional Sheltering Assistance, TSA) a, ki pèmèt...
New York
04/19/2013
NEW YORK — Sekou akòz Katastwòf pou moun New York ki viktim nan Ouragan Sandy: Plis pase $3.3 milya dola nan peman Pwogram Nasyonal Asirans pou Inondasyon te fè ba moun ki gen kontra asirans yo Plis...
New York
03/29/2013
    Ajans Federal pou Jesyon Ijans, patnè federal yo, minisipalite lokal yo ak òganizasyon volontè yo ap travay pou satisfè bezwen sekou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York. Resous pou...
New York
03/29/2013
  Ajans Federal pou Jesyon Ijans, patnè federal yo, minisipalite lokal yo ak òganizasyon volontè yo ap travay pou satisfè bezwen sekou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York.   Resous pou...
New York
03/27/2013
NEW YORK – Sou demann Eta New York, Ajans Federal pou Jesyon Ijans apwouve yon pwolongasyon 15 jou pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy pou yo aplike pou èd akòz katastwòf la. Moun ki viktim yo gen...
New York
03/27/2013
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans, sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 21 jou nan pwogram Asistans Abri Pwovizwa, pou pèmèt moun ki viktim nan Ouragan Sandy, ki kalifye epi ki...
New York

Pages

Back to Top