Main Content

FEMA pwolonje pwogram Asistans Abri Tranzisyon an (Transitional Sheltering Assistance) nan New York

Main Content
Release date: 
07/05/2013
Release Number: 
229

NEW YORK – Ajans Federal Jesyon Ijans lan (Federal Emergency Management Agency), sou demand Eta New York la, te apwouve yon pwolonjman 30 jou pou pwogram Asistans Abri Tranziyon an (TSA: Transitional Sheltering Assistance ), ki pèmèt sivivan elijib nan Siklòn Sandy yo ki pa ka retounen lakay yo pou rete nan otèl k ap patisipe yo.

Dat pou tcheke soti nan kès TSA a te pwolonje pou 6 Out 2013.  FEMA ap rele aplikan ki kalifye yo pou nouvo pwolonjman an pou l avize yo nouvo dat pou tcheke soti nan kès la.

Pwogram tanporè TSA a pèmèt sivivan Siklòn Sandy kay yo te domaje anpil oswa kraze yo pou yo rete nan yon otèl pou yon tan limite. FEMA peye depans chanm nan dirèkteman bay otèl la.

Pwolonjman an te apwouve pou ede aplikan sa yo pou yo ka toujou kalifye pou pwogram nan pou yo rete nan otèl pandan FEMA ak eta, ak patnè lokal li yo ap travay pou idantifye solisyon lojman alontèm. Yo evalye tout aplikan TSA ki rete aktyèlman nan otèl yo pou kalifikasyon kontini.

FEMA kontinye travay nan kowòdinasyon ak ajans patnè lokal, eta, tribi ak volontè yo, pou asiste aplikan yo gras ak asistans ak trètman dosye ki konplè pou idantifye epi fè yo fè tranzisyon nan lojman tanporè ki pi apwopriye oswa lojman alontèm.

Pou plis enfòmasyon sou rekiperasyon apre katastwòf nan New York, ale sou www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandyepi www.fema.gov/blog

Last Updated: 
07/09/2013 - 16:37
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: