Federal Emergency Management Agency

Rete kèlke jou sèlman pou sinistre yo vizite 4 Sant Sekou apre Dezas nan Vil Nouyòk

Main Content
Release date: 
04/26/2013
Release Number: 
214

NOUYÒK – Sinistre Siklòn Sandy yo gen jiska 30 avril pou yo ale nan kat sant sekou apre dezas nan Vil Nouyòk.

Espesyalis k ap travay avèk Ajans Federal ki Jere Ijans (FEMA) ak sa k ap travay nan Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini (U.S. Small Business Administration)  ap disponib pou bay:

  • Konsèy konsènan retablisman apre dezas
  • Enfòmasyon sou kondisyon aplikasyon FEMA ap trete yo
  • Klarifikasyon sou nenpòt korespondans ekri ou resevwa
  • Referans bay ajans ki ka bay plis asistans
  • Enfòmasyon sou prè SBA fè nan ka dezas

Pi ba a w ap jwenn yon lis sant sekou apre dezas ki disponib jiska madi 30 avril:

KONTE

ADRÈS

ORÈ:

Lendi a vandredi

ORÈ: Samdi

Konte Kings

MCU parking lot (espas estasyònman MCU)

1904 Surf Ave.

Brooklyn, NY 11224

9 a.m. jiska 6 p.m.

9 a.m. jiska 3 p.m.

Konte Queens

Fort Tilden Park

415 State Rd.

Breezy Point, NY 11697

9 a.m. jiska 6 p.m.

9 a.m. jiska 3 p.m.

Konte Queens

Arverne by the Sea

68-20 Rockaway Beach Blvd.

Arverne, NY 11692

9 a.m. jiska 6 p.m.

9 a.m. jiska 3 p.m.

Konte Richmond

Kia in Staten Island

1976 Hylan Blvd.

Staten Island, NY 10306

9 a.m. jiska 6 p.m.

9 a.m. jiska 3 p.m.

Rete kèlke jou sèlman pou sinistre yo vizite 4 Sant Sekou apre Dezas nan Vil Nouyòk

Paj 2

Sinistre yo ka tcheke kondisyon anrejistreman yo a, lè yo rele liy pou jwenn èd FEMA a nan 800-621-3362 (Gen sèvis Relè 711 oswa Relè pa Videyo ki disponib) oswa lè yo rele sistèm TTY (pou moun ki soud oswa ki gen pwoblèm pou tande) nan 800-462-7585 Liy pou jwenn èd la disponib de 7 a.m. jiska 10 p.m Lè de lès (EDT), sèt jou pa semèn. Aplikan yo ka ale tou sou sit entènèt la nan DisasterAssistance.gov oswa atravè yon smartphone oswa tablèt lè yo ale nan m.fema.gov pou jwenn plis enfòmasyon.

Pou jwenn asistans avèk aplikasyon pou prè SBA bay nan ka dezas, rele Sant Sèvis Kliyan SBA genyen pou moun ki viktim dezas la, nan 800-659-2955 (sistèm TTY 800-877-8339) oswa voye yon imèl nan DisasterCustomerService@sba.gov.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou retablisman apre dezas nan Nouyòk, ale sou Entènèt nan  www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy, www.fema.gov/blog.

###

Misyon FEMA se pou sipòte sitwayen ak premye sekouris nou yo pou asire n ap travay ansanm antanke yon peyi, pou devlope, sipòte ak amelyore kapasite nou pou prepare pou tout danje, bay pwoteksyon kont danje, reyaji lè gen danje, fasilite retablisman, epitou minimize dega yo.

Gen asistans pou retablisman ki disponib san konsiderasyon ras, koulè, relijyon, si ou se fanm oswa gason, laj, andikap, konpetans nan lang Angle oswa sitiyasyon ekonomik. Si oumenm oswa yon moun ou konnen te viktim diskriminasyon, rele FEMA gratis nan nimewo 800-621-FEMA (3362). Pou TTY rele 800-462-7585.

Asistans lojman FEMA pou yon ti tan ak sibvansyon pou depans transpò piblik, depans pou swen medikal ak swen dantè, ak depans pou sèvis finerè ak antèman pa egzije moun pou yo aplike pou yon prè SBA. Men, aplikan ki resevwa aplikasyon prè SBA dwe soumèt yo ba ofisye kredi SBA pou yo kapab kalifye pou asistans ki garanti byen pèsonèl, reparasyon oswa ranplasman veyikil, ak depans pou amenaje ak depo.

Last Updated: 
04/29/2013 - 09:20
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top