Main Content

Apre 6 mwa, kominote New York ap fè pwogrè pou retounen nan aktivite yo apre Sandy

Release date: 
04/25/2013
Release Number: 
213

NEW YORK – Nan sis mwa depi Ouragan Sandy te frape nan dat 29 oktòb 2012, gen pwogrè ki fèt nan repriz aktivite New York.

Prèske tout debri yo ranmase. Anpil viktim retounen lakay yo, epi yo repare oswa ranplase oswa detwi pwopriyete pèsonèl yo. Biznis yo re-louvri.

Anpil lekòl leta, bibliyotèk, sant kominotè ak lòt enstitisyon re-louvri, tankou New York University Langone Medical Center, Bellevue Hospital ak Coney Island Hospital.

Nan mwa fevriye, Ajans Federal pou Jesyon Ijans te pibliye done sou risk inondasyon pou konsilte pou ede pwopriyetè kay, pwopriyetè biznis ak enfrastrikti piblik yo planifye pou evènman inondasyon yo pidevan. Bellevue Hospital pami sant medikal ki deja itilize Done Elevasyon Debaz Inondasyon pou Konsilte pou pwoteje tèt yo kont inondasyon pidevan.

Michael F. Byrne, ofisye kowòdinasyon federal FEMA, di konsa, “New York fè gwo pwogrè nan sis mwa depi Sandy. Men travay la pa fèt. N ap travay avèk patnè eta ak lokal nou yo pou aplike mezi pou diminisyon dega pou asire New York pi kapab reziste kont tanpèt pidevan yo.”

Tout kominote a patisipe nan efò sekou a, tankou òganizasyon lokal, òganizasyon eta, òganizasyon federal ak òganizasyon tribi, òganizasyon sektè prive, epi òganizasyon volontè ak òganizasyon relijye.

Jiska prezan, nou te bay plis pase $6.6 milya dola nan asistans pou katastwòf la pou moun ak fanmi yo, prè ki gen ti enterè akòz katastwòf la, peman reklamasyon asirans pou inondasyon, ak finansman pou ranmasaj debri, reparasyon oswa ranplasman enfrastrikti piblik, ak ranbousman pou depans ki fèt pou ijans.

FEMA te apwouve plis pase $959 milyon dola pou moun ak kay yo nan New York pou ede viktim ki kalifye yo avèk reparasyon kay, depans pou lwe kay pou yon ti tan ak lòt pèt ki pa garanti nan asirans epi ki asosye avèk ouragan an.

 

Apre 6 mwa, kominote New York ap fè pwogrè pou retounen nan aktivite yo apre Sandy – Paj 2

U.S. Small Business Administration te apwouve prè ki gen ti enterè akòz katastwòf la ki totalize plis pase $1.4 milya dola pou prèske 22.000 pwopriyetè kay, lokatè ak biznis.

Pwogram Nasyonal Asirans pou Inondasyon te peye prèske $3.4 milya dola nan reklamasyon pou 56,766 moun ki gen kontra asirans.

Ranmasaj debri, ki enpòtan pou rekonstwi katye yo, fini a prèske 95 pousan. U.S. Army Corps of Engineers ak ajans lokal ak ajans eta a te netwaye prèske 5.7 milyon 6 yad kib debri. 

FEMA te apwouve plis pase $848 milyon dola nan sibvansyon Asistans Piblik pou ranbouse gouvènman eta a, gouvènman tribi yo ak gouvènman lokal yo ak òganizasyon prive non-komèsyal kalifye yo pou depans ki asosye avèk repons pou ijans, ranmasaj debri ak reparasyon oswa rekonstwiksyon bilding piblik ki domaje, pami lòt depans yo.

Sibvansyon sa yo gen ladan plis pase $114 milyon dola pou New York University Langone Medical Center pou reparasyon pwovizwa, deplasman pasyan ak lòt depans ki asosye avèk ijans; $5.1 milyon dola pou Depatman Pwoteksyon Anviwònman Vil New York pou repare oswa pou rekonstwi 16 estasyon ponpaj; ak $3.8 milyon dola pou Lekòl Piblik Long Beach pou reparasyon nan lekòl primè, lekòl pre-segondè ak lekòl segondè distri a.

Plis pase 21,000 fanmi te kapab rete nan kay yo ki te domaje akòz tanpèt la pandan reparasyon t ap fèt akòz pwogram Sheltering and Temporary Essential Power, ki anba kontwòl gouvènman lokal, epi ki jwenn finansman nan FEMA.

Akòz yon mank kay pou lwe, 5,933 moun ak fanmi te jwenn lojman pwovizwa nan chanm otèl anba pwogram Asistans pou Lojman Pwovizwa.

Sis mwa apre tanpèt la, prèske 1,500 anplwaye FEMA ap travay nan New York, ak prèske 400 sitwayen zòn nan tou ki jwenn djòb pou ede avèk operasyon sekou yo.

Viktim ouragan an kontinye ap resevwa èd fas-a-fas nan pwosesis sekou a nan sant sekou pou katastwòf yo. Jiska prezan, te gen plis pase 181,000 moun ki te ale nan sant yo.

Byen bonè nan katastwòf la, Kowòdinasyon Federal Sekou pou Katastwòf la te kòmanse lè plis pase yon douzèn ajans federal te deplwaye nan New York anba Estrikti Sekou Nasyonal pou Katastwòf la. Misyon yo se te pou kowòdone youn avèk lòt, epi pou kolabore avèk ofisyèl leta ak ofisyèl lokal yo ak anpil santèn moun ki konsène sou yon estrateji jeneral sekou pou tout kominote a pou eta New York.

Sa ki pwograme pou divilge pou sezon lete sa a, Estrateji Sipò pou Sekou konsantre sou fason gouvènman federal a kapab ede rebati New York pi byen, pi solid ak pi entèlijan. Anplis kontribisyon ekstansif nan enèji lokal ak nasyonal, lojman, sèvis transpò, enfrastrikti, sante, sèvis sosyal, espè ekonomi ak espè anviwònman, estrateji a montre pratik ki gen siksè nan lòt gwo katastwòf yo.

 

Apre 6 mwa, kominote New York ap fè pwogrè pou retounen nan aktivite yo apre Sandy – Paj 3

Dokiman an gen ladan tou konsèy sou itilizasyon efikas pou anpil milya dola nan fon siplemantè akòz Sandy ki jwenn apwobasyon Kongrè a ak Prezidan Obama byen bonè ane sa a. Kowòdinasyon Federal pou Sekou nan Katastwòf nan New York ap kontinye.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou pou Ouragan Sandy nan New York, konekte sou entènèt nan sitwèb www.FEMA.gov/SandyNY.

###

Misyon FEMA se pou sipòte sitwayen ak premye repondè nou yo pou asire n ap travay ansanm antan yon peyi, pou devlope, sipòte ak amelyore kapasite nou pou prepare pou tout danje, bay pwoteksyon kont danje, bay repons pou danje yo, retabli nou apre yo, epitou minimize yo.

Gen asistans pou sekou ki disponib san konsiderasyon ras, koulè, relijyon, si ou se fanm oswa gason, laj, andikap, konpetans nan lang Angle oswa sitiyasyon ekonomik. Si oumenm oswa yon moun ou konnen te viktim diskriminasyon, rele FEMA gratis nan nimewo 800-621-FEMA (3362). Pou TTY rele 800-462-7585.

Last Updated: 
04/26/2013 - 13:46
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: